دیه شکستگی پا 1402

دیه شکستگی پا 1402

دیه علاوه بر مجازات ، جنبه مالی نیز دارد .در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یاجنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر میشود. در این مقاله به موضوع دیه شکستگی پا 1402 پرداخته شده است .

قانون و نرخ دیه 1401

مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی :”جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد ، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود.”

در سال 1402 دیه کامل نفس در ماه های غیر حرام 900 میلیون تومان می باشد که دیه اعضاء به نسبتی از این مبلغ تعیین می شود. بطور کلی دیه بر اساس میزان آسیب محاسبه شده و دیه کبودی 1402 و یا دیه شکستگی پا 1402 و جراحت و سایر آسیب ها متفاوت است .

دیه شکستگی پا 1402

نحوه محاسبه و میزان دیه شکستگی پا 1402

طبق بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی :

“دیه شکستن استخوان هر عضو اعم از دیه شکستگی پا 1402 و یا دست و…  یک پنجم دیه آن عضو است…”

چنانچه شکستگی بدون عیب و نقص بهبود یابد طبق ماده 568 قانون مجازات اسلامی چهار بیست و پنجم دیه آن عضو خواهد بود که (16 درصد دیه عضو) می شود .

و طبق ماده 563 همان قانون :

“…هردو عضو از اعضای زوج ، دیه کامل دارد…”

لذا دیه شکستگی پا 1402 با وجود عیب و نقص(فلج شدن پا یا قطع آن) مبلغ 450 میلیون تومان می باشد.

دیه شکستگی پا 1402 در ماه های حرام و غیر حرام

مطابق ماده ی 560 قانون مجازات اسلامی :

“دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.”

لذا مقدار دیه شکستگی پا 1402 برای هردو یکسان می باشد.

و مطابق ماده 557 قانون مجازات اسلامی :

“تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.”

دیه شکستگی پا 1402 در ماه حرام و غیرحرام برابر است.

دیه شکستگی مچ پا در سال 1402

دیه شکستگی استخوان مچ پا در سال 1402، معادل ۱۰درصد دیه کامل به مبلغ 90.000.000 تومان و درصورت التیام بدون عیب ۸ درصد به مبلغ 72.000.000 تومان به شخص زیان دیده تعلق می گیرد .

دیه شکستگی زانو

میزان دیه شکستگی زانو در صورت التیام و بدون عیب معادل 8 درصد دیه کامل به مبلغ 72.000.000 تومان

دیه نازک نی درصورت التیام بدون عیب نیز 8 درصد دیه کامل معادل 72.000.000 تومان

دیه قوزک پا درصورت التیام بدون عیب 8 درصد دیه کامل و معادل 72.000.000 تومان

 

دیه شکستگی پا 1402

دیه پارگی سطح و پوست پا

چنانچه پارگی برای درمان باشد مانند شکافتن پا برای نصب ابزار ارتوپدی مشمول دیه نخواهد بود.

اگر پارگی در سانحه بوجود امده باشد:

دامیه ۱درصد دیه کامل معادل 9 میلیون تومان

موضحه ۱.۵درصد دیه کامل معادل 13 میلیون 500 هزار ریال

تشخیص میزان دقیق دیه با مطالعه گواهی پزشکی قانونی صورت می گیرد.

دیه شکستگی ساق پا در سال 1402

چنانچه شکستگی ساده باشد 8 درصد دیه کامل و اگر خرد شدگی باشد 13/333 درصد دیه کامل برای هر استخوان تعلق میگیرد. ساق پا دو استخوان بنام های درشت نی و نازک نی دارد که شکستگی آنها از چهار حالت زیر خارج نخواهند بود:

چنانچه فقط یکی از استخوان های ساق پا بشکند اگر شکستگی ساده باشد 8 درصد و اگر خرد شدگی باشد 13/333 درصد دیه کامل و اگر هر دو استخوان درشت نی و نازک نی بصورت ساده بشکند جمعا دیه آنها 16 درصد دیه کامل خواهد بود.

اگر هر دو خرد شدگی باشند جمعا دیه آنها معادل 26/666 درصد دیه کامل و اگر شکستگی یکی از آنها ساده و دیگری خرد شدگی باشد جمعا دیه آنها  21/333 درصد دیه کامل محاسبه خواهد شد.

برای محاسبه دقیق مقدار دیه توسط کارشناس دیه می توانید از مشاوره تلفنی گروه ایران لا بهره مند شوید.

دیه شکستگی ساق پا و پلاتین

در رابطه با پلاتین، دیه به پلاتین تعلق نمیگیرد ولی به آسیبی که منجربه نصب پلاتین میشود تعلق خواهد گرفت .
معمولا در شکستگی ها ۸درصد دیه کامل بعلاوه ۲ درصد نصب ابزار ارتوپدی که جمعا ۱۰درصد دیه کامل را شامل می شود که معادل 90 میلیون تومان در سال 1402 می باشد.

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت

مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی :”مهلت پرداخت دیه ، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه ، ظرف یکسال قمری .

ب – در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری .

ج- در خطای محض ، ظرف سه سال قمری .”

نحوه پرداخت دیه

مستندا ” به تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری :

“مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست .”

و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :

“کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه شکستگی پا 1402 ،…..مشمول این قانون خواهند بود.”

آیا دیه را از ماتزک می توان وصول کرد؟

مطابق ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری :

” هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم ًله مطابق مقررات مربوط ، دیه را از ماترک محکوم ٌعلیه استیفاء می کند.”

معیار قیمت دیه چه زمانی است؟

مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی :

“در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد ، معیار ، قیمت زمان پرداخت است ، مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.”

و مطابق ماده 491 قانون فوق الذکر :” در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ، لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه ظر ف یکسال از حین تراضی پرداخت می گردد.

و مستند به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:” بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات های بدنی حسب مورد مکلف اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت نمایند…”

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

یکی از مسایل مهمی که در جرایم با موضوع صدمات بدنی و دیه شکستگی پا 1402 مورد بحث قرار می گیرد وجود یا عدم وجاهت قانونی دریافت خسارت مازاد بر دیه است .

صرفنظر از دیدگاه ها و آراء مختلف در این زمینه می توان گفت از باب قاعده تسبیب و لاضرر و قانون مسیولیت مدنی و قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که قانونگذار به صراحت در بند الف ماده 1 قانون مزبور هزینه معالجه را نام برده است بر گرفتن خسارت از جمله هزینه درمان ، از کارافتادگی و…اصرار نمود.

مشاورین حقوقی ایران لا

در صورتی که قصد شکایت برای اخذ دیه دارید و خواهان تنظیم دادخواست یا شکواییه هستید می توانید با تماس با گروه حقوقی ایران لا درخواست مشاوره داشته باشید .

همچنین وکلای ما با سابقه ی هدایت پرونده هایی به طرفیت شخص خاطی ، بیمه و صندوق خسارات بدنی آماده همکاری در پرونده ی شما هستند.

درخواست مشاوره حقوقی

نظرات کاربران

258 پاسخ

 1. سلام من همسرم تصادف کردند با موتور و سرنشین بودند یکی از کتف ها در رفته بود ویکی از بازوش شکسته بود عمل کردن پلاتین گذاشتند و یکی از پاهاش شکسته سه قسمتش پلاتین گذاشتین ایا تقریبی میشه گفت چقدر دیه بهشون تعلق میگیره؟؟؟

  1. سلام با این اطلاعاتی که دادین نمیشه محاسبه کرد. مثلا منظور از شکستگی پا چیه؟ ساق پا؟ مچ پا؟ نازک نی، درشت نی؟

   1. سلام من ساق پای راستم هم درشت نی هم نازک نی خورد شدن که برای درشت نی پلاتین گذاشت از زیر زانوم تا مچ پام.وسه تا پیچ و مهره بستن.شانه چپم کبود شده بود.پشت بازوی راستم دچار سوختگی شده بود.زیر پهلوی چپم تقربا دو سانتی متر زخم شده .ارنج دست راستم کمی زخم شده بود.لطفا دیه من چند درصد میشود؟ با تشکر

    1. سلام
     خردشدگی هر دو استخوان ساق پا ۲۶ درصد دیه کامل رو داره که سال ۱۴۰۱ میشه ۱۵۶ ملیون تومان.بقیه موارد نیاز به توضیحات تکمیلی شما و مشاوره داره.بعد از پرداخت هزینه‌ی مشاوره در خدمت خواهیم بود.

     1. سلام منو پسرم تصادف کردیم کتف پسرم شکست جراحی شد و پین گذاشتن . نازک نی پای خودمم شکست تو برگه پزشکی قانونی نوشته شکستگی کتف راست بدون عیب التیام یافته. و شکستگی نازک نی پای راست بدون عیب جوش خورده چقد دیه بهمون تعلق میگیره. ممنون

   2. سلام وقت بخیر من با موتور تصادف کردم و هفت روز در آی سی یو بودم چشم چپم نابینا شده پای چپم از قسمت ران از دو قسمت پلاتین خورده و شکسته دماغم شکسته و سمت چپ صورتم هم شکستگی داره با پیشانیم دیه من با این آسیب ها چقدر می شه ؟

    1. سلام.دیه تون تو این مواردی که گفتید چیزی نزدیک به یه دیه کامل میشه ولی برای محاسبه دقیق تر باید نظریه پزشکی قانونی بگیرید

     1. سلام من سال۱۴۰۱ با موتور با ماشینی تصادف کردم و مقصر شدم میخواستم بپرسم دیه به من کامل تعلق میگیره یا درصدی ازشو میدن ،درشت نی پام ترک برداشته با ارنج دستم چقد میشه حدودا؟تشکر

  2. سلام وقتتون بخیر.من هفته پیش عابر پیاده بودم‌که با یک‌ماشین برخورد کردم‌و رفتم‌پزشکی قانونی واسه مراحل قانونی در حد چند تا کوفتگی روی بدنم افتاده فقط همین.ولی هنوز دادگاه منو نخواسته.
   بعد یک هفته از این‌جریان دوشب پیش داشتم‌از سرکار‌برمیگشتم‌خونه که از خیابان رد شدم‌ماشین زد بهم‌و پام شکست و دستمم شکست که هردوجا پلاتین گذاشتن.حالا میخام‌بدونم ایا بهم‌دیه تعلق میگیره چون مدت ده روز دوتا تصادف داشتم .یعنی قانونی هست که بگن حتما باید در سال مثلا یک تصادف داشته باشی یا خیر.خیلی نگرانم‌ خواهش میکنم‌جواب‌منو بدید

    1. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمتتون،
     طی تصادفی پیشانی خانومم پاره شده و ۱۶ تا بخیه خورده،
     لاله گوشش هم پاره شده بود،پزشک قانونی
     در برگه معاینه دوم نوشته جراحت دامیه پیشانی و جراحت دامیه لاله گوش که باهم شده ۴ درصد دیه کامل،میخواستم بدونم پیشانی ک زیبایی صورت هست دیه ش همینه یا تعداد بخیه لحاظ میشه؟

     1. سلام ممنون
      با توجه به بخیه و زیبایی و مسائلی که می فرمایید دیه مشخص شده اگر معترض هستید می تونید نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید

    2. سپاس از لطفتون،آیا امکانش هست اگه به نظریه پزشک قانونی اعتراض کنم مقدار دیه بیشتر بشه؟یا فقط زمان بر و بی نتیجه میشه؟

   1. سلام ربطی نداره دوست عزیز اگه شخص دوم که تصادف کرده باهتون حقوقی باشد میتونید شکایت کنید و به حق دیتون برسید.

    1. سلام‌خسته نباشید جناب ۳ تا از استخوان های روی پام‌ ۳و ۴و ۵ شکسته که دوتاش با پین خورده وبعد از جراحی دچار هماتون و عفونت شد که یکم‌از پوستم هم از بین رفت که بعد از عمل ساکشن گرافت انجام شد میخواستم بدونم چند درصد دیه تعلق میگیره بم ایا به هماتون وعمل گرافت هم دیه تعلق میگیره ممنون دارمیشم جواب بدیدح

  3. من پام در تصادف ۳جاش شکسته من پیاده بودم ماشین اومد زد و ماشین مخصره میخواستم ببینم دیه پام چقدر هست و پلاتین گزاشتن

   1. سلام خسته نباشید من سه هفته است تصادف کردم و دچار fxتالوس و ناویکولر شدم میخواستم بدونم اولا دیه خانم و اقا برای مورد فرق میکنه؟دوما حدودا چقدر میزان دیه میشه

    1. سلام میزان دیه با توجه به نظریه و نامه پزشکی قانونی و در موارد خاص طبق نظر قاضی تعیین می شه ضمنا تفاوت دیه خانم و آقا فقط در مورد مرگ هست و در آسیب های دیگر مثل شکستگی و … دیه مرد و زن یکسان می باشد

  4. سلام و خسته نباشید خدمت شما
   من تقریبا دو ماهه که پام شکسته از بخش مچ خب من با دوستم که موتور داشت رفتم بیرون موتور از آسفالت خارج شد و رفتم توی خاکی پام از روس موتور در رفت و با شدت پام خورد زمین الان میتونم برم از بیمه دیه بگیرم

  5. باسلام وخسته نباشید من سال۴۰۱تصادف کردم و برام ۷ماه طول درمان دادن تو نامه پزشک قانونی هم اینارو نوشته امکانش هست حدودا راهنماییم کنین چقدر تعلق میگیره بهم
   1_منطقه خراشیدگی حارصه قدام ساق پای چپ
   2_خراشیدگی حارصه قدام زانوی چپ
   3_جراحت بخیه شده دامیه خلف سر
   4_جراحت بخیه شده دامیه زیرچانه
   5_ساییدگی حارصه خلف بازوی چپ
   6_پارگی دامیه خلف بازوی چپ مشهود است
   7_شکستگی استخوان کشکک زانوی راست
   8_خردشدگی ناحیه فوقانی استخوان ران چپ که تحت اقدامات درمانی جراحی ابزارگرفته است

   1. سلام. موارد شما زیاد هست و احتیاج به صرف وقت و محاسبه داره. به هرحال مواردی که گفتین رو دیه درصدی و ریالیش رو تو همین مقاله نوشتیم. اگه میخواستین مبالغ براتون محاسبه و جمع زده بشه با دفتر تماس بگیرید

 2. باسلام. بنده در برج ۱۲سال ۱۴۰۰ با خودرو واژگون شدم و پزشکی قانونی ۶ماه ب بنده طول درمان داد و میخاستم بدونم دیه من چقدره، خراشیدگی ساق پا 2حارصه. خراشیدگی مچ پای راست 2حارصه،هراشیدگی بالاشانه دست چپ 1حارصه،خراشیدگی ترمیم شده زیرچانه،قدام گردن،سمپ چپ گردن و صورت،پلک فوقانی،پیشانی جمعا 7 دامیه،خردشدگی استخوان پاشنه پای چپ ک طی مراحل درمانی با ادوات پزشکی درحال درمان است،ضربه ب قفسه سینه و کوفتگی بافت ریه در اثر اصابت جسم سخت …..

  ممنون میشم بگین چند درصد و چقد دیه براین اساس تعلق میگیره

   1. سلام خسته نباشید مادرم و برادرم پارسال برج ۷ تو ماشین بودن ماشین چپ شد ران مادرم شکست سه دنده محیط برقلبش شکست و دندان مصنوعیش هم شکست اما بازم پای مادرم پلاتینش شکسته احتیاج به عمل داره حالا دادگاه نامه داد که ما از بیمه علل الحساب بگیریم رفتیم بیمه ۲۵ میلیون دادن ولی نامه پزشکی قانونی تا حالا به دادگاه نرفته اون ۵۰ میلیون استراحت پزشکی بوده که دادن؟

    1. سلام.توی تصادف دچار شکستگی در انتهای فوقانی استخوان درشت نی ساق پای راستم شدم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم و پلاتین گذاشتن.میخواستم بدونم دیه پای من چقدر میشه؟

     1. سلام برای محاسبه دیه نیاز به نامه پزشکی قانونی هست ضمنا برای پلاتین قاضی ارش تعیین می کند و میزان دیه مربوط به پلاتین بستگی به نظر قاضی دارد.

   2. سلام من باماشین شاخ به شاخ تصادف کردم ساق پام شکسته و استخوان ران شکسته. میشه لطفا دیه من رو حساب کنید

    1. سلام.اینجوری نمیشه محاسبه کرد و نیاز به نامه پزشکی قانونی هست.خود ساق پا مثلا بستگی داره درشت نی باشه یا نازک نی یا هردو و شکستگی باشه یا خرد شدگی و… میتونه از ۸ درصد باشه تا ۱۶ درصد دیه کامل.

   3. سلام وقت بخیر یک سوال داشتم استخوان ران خورد شده وبزرگ نی ساقم شکسته الان کامل پلاتین گذاشتن میخواستم بدونم چند درصد به من تعلق میگیره و چقدر دیه تعلق میگیره

    1. باسلام،
     بنده برج۴ تصادف کردم بنده راکب موتور بودم شاخ به شاخ به ماشین تصادف ۵۰/۵۰ شد و مچ پای راستم شکست پیچ مهره گذاشتن بهم دیه تعلغ میگرد یانه؟ و چقدر میشود
     باتشکر🙏

     1. سلام، وقتتون بخیر
      یعنی چی معلوم نیست دیه پیچ مهره حدودا چقدر هست ممنون میشم من باید به طرف مقابلم خسارت پرداخت کنم؟

  1. سلام اگه امکانش هست دیه این موارد رو برام حساب کنید .

   ۱- جراحت ( دامیه)پیشانی و سمت راست صورت و بالای لب فوقانی

   ۲ – شکستگی درشت نی و نازک نی در ساق پای راست دارد که به دنبال برخورد جسم سخت ایجاد شده است.

   حادثه در تصادف اتفاق افتاده و در پای آسیب دیده پلاتین گذاشته شده است

   1. سلام. دیه هر جراحت دامیه در سر و صورت ۲ درصد هست که برای امسال میشه هر جراحت ۱۲ ملیون تومان.
    شکستگی نازک نی و درشت نی به طور همزمان ۱۶ درصد دیه کامل بهش تعلق میگیره که در سال ۱۴۰۱ میشه ۹۶ ملیون تومان.

  2. سلام وقتتون بخیر من تو اول اردیبهشت ماه تصادف کردم هر دو استخوان درشت نی و نازک نی شکستگی شدید دارن که با کمک پلاتین و پلاک و تا آخر برج ۷ به من مرخصی دادن میخواستم بدونم دیه من چقدر هست و اینکه طول درمان چطور محاسبه می‌شود ممنون میشم 🙏

   1. سلام. من در یک سری مسابقات که توسط شهرداری برگزار میشد شرکت کردم و در بازی فوتبال و حادثه ورزشی استخوانهای درشت نی و نازک نی شکست و جدا شد ومجبور به گذاشتن پلاتین شدم . میخواستم بدونم منم میتونم شکایت کنم و درخواست دیه کنم و اینکه از کی شکایت کنم از شخص یا هیات مسابقات؟ لطفا راهنمایی کنید من هنوز پزشکی قانونی نرفتم ولی از پزشک سه ماه طول درمان گرفتم .من ایمیل میزارم جواب بدید ممنون .

  3. سلام
   دیه موارد زیر چقدر هست ؟
   در رفتگی پای چپ در لگن
   شکستی و ترک داشتن استخوان استابولوم
   شکستی و ورم مچ پای چپ
   کوفتگی زانو و کتف

  4. سلام برادرم۲۰ابان امسال با موتور بود ماشین تصادف کرده(ماشین مقصر) دچار شکستگی همراه با آسیب بافت نرم هر دو استخوان درشت نی نازک نی ساق پای راست ،جراحت حارصه آرنج راست دیه اش تقریبا چقد میشه

   1. سلام وقتتون بخير من در اثر تصادف با ماشین درشت نی و نازک نی پام شکست که برای درشت نی پلاتین گذاشتن به طول 40 سانت مقدار دیه من چقدره ؟!

  5. سلام
   شکستگی استخوان بازو دست پلاتین خورده با۸پیچ
   در رفتگی استخوان ترقوه که عمل شده با پلاک و نخ
   دیه اینا چند میشه ممنون میشم قیمتشو بهم بگین🌹

   1. سلام برای تشخیص دیه نیاز به نامه پزشکی قانوی و ذکر ارقام دیه هست و موضوع دیگر اینکه در رابطه با پلاتین قاضی ارش تعیین میکنه و مقدار دیه آن بستگی به نظر قاضی داره

  1. سلام.بستگی به گزارش پزشکی قانونی داره، به اینکه هم نازک نی شکسته باشه و درشت نی یا یکی از این دو، به هرحال میتونی بین 8 تا 26 درصد دیه کامل متغیر باشه.

   1. سلام سال ۱۳۹۴ ماشین زد به بابام و فرار کرد حالا وکیل داره کاراشو انجام میده ک دیه شو دولت حساب کنه و اینکه بابام لگنش از سه قسمت شکست و پلاتین خورد حدودا دیش چقدر میشه

    1. سلام دیه لگن بین 8 تا 10 درصد دیه کامل هست مبلغی بین 48 تا 60 میلیون تومان. در رابطه با پلاتین قاضی ارش تعیین می کند و بر آن اساس مقدار دیه ارزیابی می شود برای محاسبه دقیق دیه نامه پزشکی قانونی لازم است

    1. سلام خسته نباشید پزشکی قانونی این درصد را برای من زده

     ۱.خردشدگی ثلث تحتانی استخوان درشت نی ساق پای چپ به طور مطلوب التیام یافته است ۱۳/۳۳ درصد
     ۲.شکستگی ثلث فوقانی استخوان نازک نی ساق پای چپ به طور مطلوب التیام یافته است ۸ درصد از یک فقره دیه کامل مرد مسلمان اینها جمعا چقدر میشه و در رای دادگاه هیچی از طول درمان نزده.

     1. سلام ممنون
      1.اگر منظور 13.33 درصد از دیه کامل باشد مبلغی معادل 106.640.000 تومان
      2.و 8 درصد دیه کامل هم مبلغی معادل 64.000.000 تومان
      در رابطه با سوال آخر هم وقتی ذکر شده که به طور مطلوب التیام یافته یعنی طول درمان در نظر گرفته شده طول درمان به این دلیل هست که بعد از طی شده دوره نقاهت بهبودی شما به طور کامل صورت گرفته باشد یا دچار نقص همیشگی شده باشید که خوشبختانه برای شما ذکر شده به طور کامل بهبود پیدا کردید

  2. سلام بنده در اثر بازی کشتی سر نازک از قوزک پای طرف درامدده و با پلاتین نصب شده و تاندوم پای طرف دکتر گفته زمان میبره بعد میخوان شکایت کنن در حین بازی بوده چقد ر دادگاه دیه میبره

   1. سلام.باتوجه به مواردی که فرمودید امکان محاسبه دیه فراهم نیست. باید نامه و گزارش پزشکی قانونی ارائه بدین

    1. من پام در تصادف ۳جاش شکسته من پیاده بودم ماشین اومد زد و ماشین مخصره میخواستم ببینم دیه پام چقدر هست و پلاتین گزاشتن و‌پزشگ قانونی ۳ماه طول درمان داده گفته بازم میایی بعد ۳ماه

   2. سلام وقتتون بخیر بنده1401/7/13راکب موتور بودم که خودروی پراید تصادف کردم خودرو متواری شد. استخون کف دست راستم زیر انگشت کوچیکه دچار شکستگی شده هم چنین ساق پای چوپم هم دچار شکستگی شده ممنون میشم مبلغ دیه بنده رو محاسبه بفرمایید. باتشکر از شما

 3. سلام پسرم یک هفته پیش ماشین زده پاش شکسته وکاسه زانوش شکسته بوده پاش پلاتین خورده

  ازبالا دست شکسته بالای بازو نزدیک کتفش پلاتین خورده

  دوتادندوناشم شکستی داره بالای پلک چشم چپش بخیه خورده وگوش ودماغشم بخیه خوردن

 4. با سلام
  ببخشید من سال ۱۴۰۰ تصادف کردم مچ پا. طالوس پام شکست و از دو طرف جراحی شد میخواستم ببینم مبلغ دیه حدود چقد میشود

  1. سلام پسرمن تصادف کردوآستخوان درشت نی پای راست شکست حکم دادن به پرداخت چهارپنجم ازیک پنجم ازیک دوم دیه کامل بابت شکستکی انتهای تحتانی استخوان درشت نی پا این مبلغ دیه چقدره لطف کنیدراهنمایی کنید

  2. سلام من چن روز پیش تصادف کردم استخوان ران پام کاملا شکست و از هم جدا شد دگتر جراحیش کردن و داخلشو میله گذاشتن خاستم بدونم چند درصده دیه اش

 5. سلام
  بنده در تاریخ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱تصادف کردم درشت نی ساق پام شکسته وپلاتین نصب شده
  و۲۴ تابخیه خورده
  وزانوپام کبود شده
  موچ دستم در امده بود ولی اون خیلی حساس نبود
  دیه اش چند میشه

   1. باسلام
    من حدود چهار ماه پیش تصادف کرده ام پای چپ از ناحیه زانو کشکک شکسته و خورد شده و پلاتین گذاشتن و دس راستم شکسته و دندان جلو لق شده است، چقدر دیه به من تعلق میگرد

     1. سلام بنده برج ۱۱ سال ۱۴۰۱ تصادف کردم دستم شکسته بازوم پلاتین و خراشیدگی کف سر شده و همچنین مهره های ۶ و ۷ گردنم شکسته چقدر میشه هزینه دیه ممنون میشم بگید

     2. سلام برای محاسبه دیه نیاز به نامه پزشکی قانونی هست ضمنا برای پلاتین قاضی ارش تعیین می کند و میزان دیه مربوط به پلاتین، بستگی به نظر قاضی دارد.

  1. سلام من چهار تا استخوان ساق پای چپم شکسته در ماه محرم ۱۴۰۱/۵پزشک قانونی ۲۴/۵درصد زده ایا دیه من چقدر میشی ممنونم از پاسخ شما

   1. سلام وقت به خیر دیه کامل در سال 1401 معادل 600 میلیون تومان می باشد که 24.5 درصد آن مبلغی معادل 147 میلیون تومان می شود. در ضمن فقط دیه کامل یعنی در رابطه با فوت در ماه حرام بیشتر محاسبه می گردد نه در رابطه با شکستگی و ….

  2. باسلام من ابوالفضل اریابدهستم که درتاریخ ۱۲۰۱/۱۴/۶،تصدف کردم ودیه ام صادرشده ۱۸۶میلیون ولی ازاون زمان ۸ماه می گذرد ودیه راپردخت نکردن برای بیمه دانا هست من بایدچکارکنم ازریس شعبه مرکزی بیمه دانا شهرمون شکایت کنم یابیم پیش قاصی که حکم صادرکننده یک راهی جلوی پای من بگذارید

 6. با سلام وخسته نباشید
  بنده در تاریخ۱۴۰۱/۲/۲باموتور تصادف کردم که راننده ماشین خلاف جهت خیابان حرکت می‌کرد وصددرصد مقصر شناخته شد من هم پای چپم از بالای مچ وزیر زانو استخوان درشت نی کاملا جدا شده بود ونزدیک مچ هم که پایین شکستگی بود سوراخ شده وخونریزی زیادی داشتم و پاشنه پا و کاملا ران پا دارای خون مردگی وکبودی شده بودند و از جای پارگی نزدیک مچ عروق پا هم قطع شده بودند بنده تا کنون سه مرتبه به اطاق عمل رفتم وچون زخم باز داشتم که قابل بخیه خوردن نبود وبه صلاح دید دکترم پای من را داخل فیکساتور نیم حلقه ای گذاشتند وتا خوب شدن کامل زخم من را مرخص کردند حالا شما حدودی از دیه من را هم بهم بگویید ممنونتان میشوم
  باتشکر از عوامل

  1. سلام دیه درشت نی و نازک نی بسته به اینکه شکسته باشه یا خرد شده باشه تک باشه یا هردو از 8 تا 26 درصد دیه کامل میتونه متغیر باشه. بستگی داره به گزارش پزشکی قانونی

   1. سلام برای تشخیص مقدار دیه نیاز به گزارش پزشکی قانونی هست و اینکه تغلیظ دیه مخصوص دیه قتل هست و دیه اعضا در ماه حرام و غیر حرام هیچ تفاوتی ندارن.

 7. سلام
  داخل خودرو بودم که راننده خوابش برد و به یک ماشین که کنار جاده پارک بود اصابت کردیم
  ۱_ لگنم شکست و جراحی شدم پلاک کار گذاشتن داخل پاک
  ۲_ لگن در رفت که طی یک جراحی جداگانه جا انداختن
  ۳_ ساق پای راستم هر دو استخوانش شکست و جراحی شدم و پلاتین گذاشتن برام
  ۴_ یکی از دندانهای جلوم گوشه اش شکست
  ۵ _ کبودی و خراشیدگی بازوی چپ
  ۶_ کبودی و خراشیدگی ران
  ۷_ کبودی شدید پشت زانو
  ۸_ تورم شدید و کوفتگی و درد شدید زانو
  ۹_ کبودی و خراشیدگی پشت آرنج دست
  ۱۰_ کبودی شدید ساق پای چپ

  با کلی کبودی دیگه جاهای مختلف بدن

  لطف بفرمایید بزرگواری کنید بفرمایید حدودا دیه من چقدر میشه

  در ضمن این اتفاق ۵ روز پیش افتاده یعنی در ماه حرام ذیقعده

  مشتاق هستم اگر قبول زحمت بفرمایید پرونده رو واگذار کنم به خود شما جهت پیگیری و گرفتن دیه برای بنده
  واتساپ مزاحمتون میشم

  منتظرم مقدار حدودی دیه رو بفرمایید

  باتشکر فراوان از شما

  1. سلام.باتوجه به اینکه موارد صدمات زیاد هست پیشنهاد می کنیم برای محاسبه ی میزان دیه تماس تلفنی برقرار کنید. ضمنا تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس هست و به جراحات بدنی تعلق نمیگیره پس فرقی بین ماه حرام و غیر حرام نیس.

 8. سلام پسرمن تصادف کردوآستخوان درشت نی پای راست شکست حکم دادن به پرداخت چهارپنجم ازیک پنجم ازیک دوم دیه کامل بابت شکستکی انتهای تحتانی استخوان درشت نی پا این مبلغ دیه چقدره لطف کنیدراهنمایی کنید

  1. سلام میشه 8 درصد دیه کامل، باتوجه به اینکه دیه کامل سال 1401، 600 ملیون هست میشه 48 ملیون تومان.

 9. عرض سلام واحترام
  با موتورسیکلت خودم خوردم زمین « واژگونی موتور» پای راستم درشت نی و نازک نی شکست حدودا بیست سانت پلاتین داخل پام گذاشتن رفتم پزشک قانونی خودم تنها بودم و موتورمم بیمه ایران داره فعلا گفته برو چهارماه دیگه بیا الانم چون دیابت دارم اندازه دوازده سانت طول و حدودا هشت سانت عرض کنار جای بخیه پام سیاه شده معلومه که پوست روی پاهست اما نمیدونم سرانجام چی بشه
  لطفا راهنمایی بفرمایید دیه پای بنده حدودا چه مبلغی میشه و این چهارماه که پزشک قانونی گفته برو چهارماه دیگه بیا یعنی استراحت پزشکی برام محاسبه میشه یا خیر ؟ ماهی چقدر
  ممنون میشم اطلاع بدین
  خودم بیمه تامین اجتماعی دارم ۲۲ سال رانندگان ماشین سنگین ریختم الان دو ساله آزاد واریز میکنم که فکر کنم مرخصی درمان نداره لطفا راهنمایی کنید سپاس بی نهایت

  1. سلام. دیه شما بستگی به گزارش پزشکی قانونی داره. ممکنه درشت نی یا نازک نی فقط شکسته باشه یا یکیشون یا هردو خرد شده باشن. باتوجه به این موارد دیه میتونه از 8 درصد دیه کامل یعنی 48 ملیون تومان تا 26 درصد دیه کامل یعنی 156 ملیون میتونه متفاوت باشه.

 10. سلام خسته نباشین من از ساختمان افتاده و لگن شکسته با پلاتین هست خاستم بدونم دیش چقد هست پزشک قانونی ۵ درصد ارش نوشته

    1. سلام وقت بخیرمن دیسک کمر گرفتم سره کار ۲تا از مهره هام دیسک گرفتن ۲ماه استراحت پزشکی دارم پزشک قانونی ام نیم درصد دیه کامل نوشته،میخواستم ببینم دادگاه هم چیزی مینویسه برام یا همینه کلا،چون تو متن پزشک قانونی نوشته که کار سخت باعث تشدید میشه و…. باتشکر

     1. سلام.دادگاه موظف نیس نظریه پزشکی قانونی رو عینا منعکس کنه ولی عملا این اتفاق معمولا میفته.

    2. باسلام در تصادف.انگشت کوچک پام شکسته شد وپین ارتوپدی برای درمان توی کف پام گذاشتن و۱ماه کلا توانایی راه رفتن نداشتم همچنین روی پنجه پام پارگی وخونریزی شدید وبخیه داشتم ممنون میشم حدود درصد ومبلغ دیه رو اعلام کنید.

     1. سلام برای محاسبه دیه نیاز به نامه پزشکی قانونی و قید درصد دیه هست در ضمن ارش پلاتین و پین رو قاضی تعیین می کنه

   1. سلام خسته نباشد

    من موقع کار از نردبون افتادم و پاشنه پای چپم کلا خورد شد حالا بعد از ۴ماه و نیم پیگیر کارهای بیمه شدم.
    میخواستم بدونم حق بیمه چقدر است برای پاشنه پا دکتر معالج هم در توضیحات نوشته که در آینده نیاز به عمل آتروز دارد و این که بیمه بیکاری هم بهم تعلق میگیره یا نه؟آیا شغل تاثیر داره یا نه.خودم برقکارم

    1. سلام با آرزوی سلامتی برای شما
     اینطور که پزشک گفتن بهبودی شما کامل صورت نگرفته و در این نوع آسیب قاضی بایستی ارش تعیین کنه ضمن اینکه در صورت ذکر درصد مقادیر دیه می توان در کامنت پاسخگو بود ولی بر طبق گفته شما میزان دیه به نظر قاضی بستگی دارد

  1. سلام.باید گزارش دقیق پزشکی قانونی داشته باشید برای محاسبه دیه. به هرحال دیه خردشدگی اگه تنها باشه ۱۳ درصد دیه کامل و دیه شکستگی اگه تنها باشه ۸ درصد دیه کامل خواهد بود. اگه هر دو خرد شده باشن ۲۶ درصد دیه کامل و اگه یکی خرد شده باشه و اون یکی شکسته باشه ۲۱ درصد دیه کامل. چیزی که شما گفتین نزدیک به مورد آخر هست. یعنی درشت نی خرد شده و نازک نی شکسته پس میشه ۲۱ درصد دیه کامل که برای امسال چیزی حدود ۱۲۷ ملیون میشه.

 11. سلام من از ناحیه ساق پا شکستگی ایجاد شد حالت خورد شدن.بطوری ک گفتن این پا باید قط بشه ولی جراحی موفق امیزی داشت و شکستن مهره دوم کمرو پلاتین خوردن اون.خواستم بدونم دیه چقدر تعلق میگیره

  1. سلام مطلقا نمیشه پاسخ شما رو داد چون مشخص نیس کدوم نواحی شکستن و چقدر. نظریه پزشکی قانونی نیاز هست

 12. سلام اگه امکانش هست دیه این موارد رو برام حساب کنید .

  ۱- جراحت ( دامیه)پیشانی و سمت راست صورت و بالای لب فوقانی

  ۲ – شکستگی درشت نی و نازک نی در ساق پای راست دارد که به دنبال برخورد جسم سخت ایجاد شده است.

  حادثه در تصادف اتفاق افتاده و در پای آسیب دیده پلاتین گذاشته شده است

  1. سلام وقتتون بخير
   پدرم ماه قبل تصادف كرده از ناحيه پا درشت ني ونازك ني ساق پا و زير زانو هر سه دچار شكستگي شدن كه پزشكشون گفتن در حد خردشدگي نه شكستگي وپين گذاشتن داخل پاشون
   پزشك قانوني هنوز درصدرو مشخص نكرده ميخاستم بدونم چقد ديه به پدرم تعلق ميگيره ؟

   1. سلام اگه واقعا هر دو خرد شدگی باشه ۲۶ درصد دیه کامل به ایشون تعلق میگیره یعنی ۱۵۶ ملیون تومان.

 13. شکستگی ساق پا نازک نی ودرشت نی شکستگی ران پا خورد شدگی پتلای زانو . جدا شدن کشاله پای از بدن و زخم بستر گرفتن .

  1. سلام.باتوجه به مواردی که فرمودید امکان محاسبه دیه فراهم نیست. باید نامه و گزارش پزشکی قانونی ارائه بدین

 14. سلام خسته نباشید من شوهرم تصادف کرده و 3تا از استخوان های مچ پا چپ شکسته و پیچ و پلاک داخل پاش هست میخواستم بدونم دیه شکستگی هر کدام از این استخوان ها جدا گانه حساب میشود یا جمعی ی دیه دارد ؟ممنون میشم جواب بدین

 15. سلام
  سرکار از ارتفاع افتادم و مچ پام شکست خودم بیمه ندارم کارفرما بیمه دارد پزشک قانونی و بیمه ۷۰ درصد برام دیه زدن من با کارفرما در شورای حل اختلاف سازش پیدا کردم ولی گفتن در بیمه هم یه درصدی کم میکنن بخاطر سازش در شورای حل اختلاف این کمبود شامل چند درصد میشه؟
  بیمه هم بیمه ایران هست .
  ممنون میشم اگه اطلاع دارید جواب بدید .

  1. سلام برای مطالبه دیه ابتدا با تکمیل مدارک به بیمه مراجعه کنید اگر مورد نیاز به طرح دعوا باشه تو بیمه اعلام میکنن ،اصولا خسارت های جرحی نیاز به شکایت کیفری به طرفیت بیمه و مقصر حادثه هست.

 16. سلام
  سر کار از ارتفاع افتادم پایین مچ پام شکست خودم بیمه ندارم ولی کارفرما بیمه دارد برام ۷۰ درصد تو پزشک قانونی تایید کردن تو شورای حل اختلاف سازش پیدا کردیم و دادگاه نرفتیم اونجا گفتن بیمه هم یه درصدی میگیره یعنی کسر میکنه ایا همچین چیزی درسته ؟؟؟
  وچند درصد کم میکنه از این ۷۰ درصد

  1. سلام. در خسارت های مالی معمولا بنا به قرارداد بیمه با بیمه گذار فرانشیز تا ده درصد کم میشه در خسارات بدنی اصولا کلا دیه باید پرداخت بشه

   1. سلام عزیزان الان نظریه پزشکی قانونی را ضمیمه میکنم
    ۱شکستگی ثلث فوقانی درشت نی
    ۲شکستگی ثلث میانی درشت نی
    ۳خردشدگی ثلث تحتانی درشت نی
    ۴شکستگی ثلث تحتانی نازک نی
    ۵شکستگی ثلث میانی نازک نی
    ۶خردشدگی ثلث فوقانی نازک نی
    ۷اسیب دیدگی مفصلی مچ پا بخاطر برخورد جسم سخت وبلعکس ایجاد شده
    ۸اسیب دیدگی سطح مفصلی زانوی
    ۹ جراحت موضحه ساق پا

 17. سلام
  من پام برج ۲ شکسته از مچ پام از دوبرش شکسته پلاتین هم گزاشتن دو شکستگی حساب میشه مچ پا یا یکی استخوان فقط مچ چپم شکسته تو ی عکس دوتا هست چجوری حساب میشه تقریبا چقد میشه

  1. سلام وقتتون بخیر.من ده روز پیش داشتم از خیابان رد میشدم که با یک ماشین برخورد کردم و خودرو مقصر شناخته شد و من به پزشکی قانونی معرفی شدم ولی هنوز وقت دادگاه تععین نشده و در حد چنتا کوفتگی ساده صدمه دیدم خداشکر.دوشب پیش یعنی ده روز بعد تصادف اول داشتم از سر کار برمیگشتم که از خیابان رد شدم و یک ماشین برخورد کرد به من و یک پا و یک دست از بدنم شکست و پلاتین خورد.الان بیمارستان بستری هستم.میخاستم خواهش کنم اگ کسی میدونه بهم بگه آیا بهم دیه تعلق خواهد گرفت یا خیر چون کلا ناقص شدم دارم دیوانه میشم با یک بچه ۶ماهه

 18. سلام من تصادف کردم زانوی چپم شکسته گچ گرفتن.جراحت موضحه هم برای زانو نوشته شده.ساق پای راستم هم نوشتن خردشدگی .که پلاتین گذاشتن.دنده ی هشتم هم شکسته .دیه چقدر بهم تعلق میگیره

  1. در مورد زانوی چپ و دنده چون نوع شکستگی رو مشخص نکردید نمیشه گفت.
   در مورد جراحت موضحه توجه داشته باشید که:
   اگر موضحه در پای شخصی واقع شد، دیه آن نصف ۵ شتر خواهد شد.
   با توجه به اینکه ۱۰۰ شتر سال ۱۴۰۱ ۶۰۰ ملیون تومن قیمت گذاری شده. دو و نیم شتر میشه ۱۵ ملیون تومن.(دیه موضحه پا)
   در مورد دیه خرد شدگی ساق پا در حالت معمول ۱۳ شتر خواهد بود که میشه ۷۸ ملیون تومان اما باز اطلاعاتی که دادید ناقص هست. بستگی داره نازک نی و درشت نی در چه وضعی باشند.

 19. سلام ساق پای چپم چند تکه شده و پوست پام از همون قسمت سوراخ شده بود و خونریزی داشت پشت ران پام سیاه و کبود شده بود و توسط پزشک معالج هم خرد شدگی تایید شد بعد ترخیص از بیمارستان و مراجعه به پزشک قانونی و چند ماه طول درمان در نظریه پزشک قانونی هیچ اشاره ای به خرد شدگی و همچنین پارگی پوست و کبودی ها نشده ایا کبودی در اثر شکستگی یا خرد شدگی دیه ندارد؟ و اینکه شکافی که از مچ پا تا بالای زانو بر اثر جراحی و گذاشتن پلاتین اتفاق افتاده ارش ندارد؟

 20. سلام پزشک قانونی برای من نوشته ارش تورم ساق پا سه دهم درصد دیه یک انسان و شکستگی درشت نی ساق پا با جراحی ثابت سازی وشکستگی نازک نی پا به صورت دیه مقدر میباشد که التیام یافته و حارصه بر روی دست چپ که دیه مقدر میباشد میخاستم ببینم چند دیه میبرن برام

  1. سلام.شما موارد متعددی دارید که باید بررسی بشه.علی الحساب بگم که سه دهم درصد دیه کامل میشه حدود دو ملیون تومان.برای بقیه موارد با دفتر در ارتباط باشید بعد از پرداخت هزینه مشاوره براتون محاسبه میشه.

  2. سلام.موتورسواربودم ماشین بهم زدک مچ باکف پاشکست ک مچ پامیل گذاشتن و۲تاانگشت پاپلاتین گذاشتن درصدمشخص نکردن گفتن تحت درمان طول درمان دارم..بنظرتون حدودی چنددرصدمیشه؟

 21. سلام وقتتون بخیر و خسته نباشید
  من 1400/12 تصادف کردم ساق پام جفت استخوان شکست و زانو هم خرد شد که پلاتین هم گذاشتن و دو تا زخم هم دارم که یکی عمیق ده سانتی و دیگری سطحی پنج سانتی و پزشکی قانونی هم تا آذر 1401 طول درمان بهم دادن با توجه به مواردی که ذکر شد لطف میکنید بفرمایید که چقدر دیه به من تعلق میگیره البته این هم ذکر کنم بنده بیمه تامین اجتماعی ندارم ممنون

  1. سلام موارد محاسبتون زیاد هست و نیاز به جزئیات بیشتری داره و از حوصله ی پاسخ در کامنت خارجه
   لطفا تماس بگیرید بعد از واریز هزینه‌ی مشاوره در خدمتیم.

 22. سلام من برخورد کردم با یه دختر بچه با موتور گواهینامه و زیرسن بودم و بیمه هم نداره موتور دختره هم زانوش در رفته و هیچ شکستگی یا زخمی ندارد دیه این چقدره؟

 23. سلام عزیزان الان نظریه پزشکی قانونی را ضمیمه میکنم
  ۱شکستگی ثلث فوقانی درشت نی
  ۲شکستگی ثلث میانی درشت نی
  ۳خردشدگی ثلث تحتانی درشت نی
  ۴شکستگی ثلث تحتانی نازک نی
  ۵شکستگی ثلث میانی نازک نی
  ۶خردشدگی ثلث فوقانی نازک نی
  ۷اسیب دیدگی مفصلی مچ پا بخاطر برخورد جسم سخت وبلعکس ایجاد شده
  ۸اسیب دیدگی سطح مفصلی زانوی
  ۹ جراحت موضحه ساق پا

 24. باسلام وخسته نباشی من درتاریخ1401/05/27تصادف کردم ودر برگه پزشک قانونی اینارو نوشتن میخوام بدونم کل دیه چقدر است.
  ۱-جراحت (دامیه) طویل ثلث میانی خلف ساعد راست با امتدادبه خلف مچ راست.
  ۲-سائیدگی(حارصه)درحال التیام زیرچانه.
  ۳-کبودی درحال جذب سمت چپ پره بینی.
  ۴-سائیدگی (حارصه)زیرزانوی راست وثلث فوقانی خلف ساق راست مشهود است که دراثراصابت جسم سخت وطی ۳_۴روز گذشته ایجاد گردیده است.
  ۵-تورم متوسط زانوی راست
  ۶-شکستگی منتهی الیه فوقانی استخوان درشت نی ساق پای راست که تحت عمل جراحی باتعبیه ابزار ارتوپدی قرارگرفته است.
  باتشکر از کارشناسان سایت ممنون میشم یه راهنمایی کنن که مبلغ دیه ودرصد کل این صدمه هایی که بهم وارد شده چقدر میشه.باتشکر

 25. باسلام.۶ ماه پیش تراکتور از روی پام رد شده دوتا استخوان ساق پام بریده فقط داخل پوست بوده ۱۱ از اعصاب پروتئال هم بریده ک عمل جراحی کردم پلاتین و پیچ ومهره گذاشتم ولی انگشت بزرگ پام جمع نمیشه الان ۶ گذشته رفتم دکتر گفت ک دیگ جمع نمیشه فقط ۱۸ونیم درصد برام زدن ک ۲ونیم درصدش بخاطر انگشتم بوده ۱۶ درصد بخاطر ساق پام میخوام بدونم آیا درصد کم زدن یا ن

 26. سلام من استخوان نی نازک و مچ پام پیچو پلاک شده و 9 ماه طول کشید تا خوب شدم ممنون میشم اگه بگید دیه چقدر میشه

  1. سلام لطفا بگید خورد شدن گونه صورت سمت چپ و شکستگی نازک نی کنار ببن (جما حقله) و دو بخیه در دامیه سر پنج سانت سیاه و کبود شدگی زیر چشم چپ همش بر اثر نزاع با چوب اینطور شدم لطفا بگید چقدر دیه میدن

   1. سلام من هفته پیش باموتوربودم وازپشت ماشین بهم زد.قوزک پای چپم ونازک نی شکست دودوطرف قوزک پلاتین وپیچ وپیم کردن ازداخل ودگترگفته تادوماه نبایدتکونش بدی چقدری دیه تعلق میگیره.ممنون

    1. سلام برای تشخیص دیه نیاز به نامه پزشکی قانوی و ذکر ارقام دیه هست و موضوع دیگر اینکه در رابطه با پلاتین قاضی ارش تعیین میکنه و مقدار دیه آن بستگی به نظر قاضی داره

 27. سلام وقت شما بخیر.
  اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد تصادفم:
  ۱.حارصه آرنج دست راست.۲.ساییدگی دامیه عمیق در ناحیه کتف سمت چپ.۳. ساییدگی دامیه عمیق در سمت چپ خلف قفسه سینه.۴. ساییدگی دامیه عمیق در قسمت ناحیه چپ کمر. ۵. ساییدگی دامیه عمیق در قسمت ناحیه راست کمر.۶. شکستگی قسمت انتهایی استخوان زند اعلی ساعد دست راست که تحت عمل جراحی و ادوات ارتوپدی قرار گرفته است ۷. شکستگی قسمت انتهایی( زائده استیلوئید) استخوان زند اسفل ساعد دست راست. خواهش می کنم ازتون به طور حدودی دیه من رو با توجه به نظر پزشکی قانونی محاسبه کنید باتشکر

 28. سلام پدرم بابت شکستگی نازک نی پا چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل و بابت درشت نی چهارپنجم از یک پنجم از یکدوم دیه کامل و یک درصد بابت آرش غضروف مفصلی درشت نی بهشون تعلق گرفته میخواستم بدونم کلا چقدر میشه؟ آیا محاسبه دادگاه درست هست چون هنوز نمیتونن درست راه برن ۶ ماه کار نکردن و پلاتین تو پاش هست با این حساب به این حکم باید اعتراض بزنیم یا خیر؟ پلاتین شامل دیه نمیشه؟

  1. سلام.اولی امسال میشه ۸۰ ملیون، دومی ۴۸ ملیون، سومی ۶ ملیون. مجموعا ۱۳۶ ملیون. در مورد اعتراض بهتره به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید چون دادگاه طبق اون رای میده. بعد فکر میکنم شما درشت و نازک نی رو برعکس نوشتید

 29. سلام ۴۵ روز پیش پشت موتور سوار بودم ماشین بهمون زد راننده موتور که دوستم باشه رو افسر مقصر اعلام کرد واس همین قید کروکی روزدیم چون افسر گفت موتور و ماشین میره پارکینگ اگه کروکی بخواین دوستمم بیخیال شد منم به خاطر موتور دوستم حرفی نزدم الان می تونم برم شکایت کنم از دوستم از بیمه دوستم دیه بگیرم افسر اصلا نیومد از من بپرسه که تو میخوای کروکی بنویسم یا نه خودمم به افسر گفتم گفت تو دخالت نکن به فکر پای خودت باش

 30. سلام
  همسر من و پسرم ک ۴سالشه چن روز پیش تصادف کردن مقصر ۱۰۰درصد ماشینی بوده ک با موتور اینا برخورد کرده.همسرم پای راستش از زانو تا مچش از ۳جا شکسته پسرمم صورتش بر اثر برخورد با شیشه پاره شده و بردنش اتاق عملو بخیه زدن
  میشه لطفا بگید چقدر دیه شاملشون میشه؟؟؟

 31. سلام ببخشید یه سوال داشتم، من 16 مرداد امسال تو حیاطمون ماشین عقب اومد خورد بهم افتادم پام شکست از سه جا، پلاتین وپلاک گذاشتن من از بیمه ماشینمون استفاده نکردم، آیا حالا میشه شکایت کنم از بیمه ماشینمون استفاده کنم بخاطر اینکه ماشینمون خاور هست بیمه اش زیاد میشد ازش استفاده نکردن تا حالا

 32. سلام و وقت بخیر
  ما یک استاد کار آوردیم که برامون خونه رو رنگ آمیزی کنه، قرار داد و چیزی هم بینمون نبوده،فقط زبانی با هم دستمزد رو طی کردیم. اون بنده خدا از بالای داربست(داربست مشکلی نداشت، خودشون میگه تعادلم رو از دست دادم) افتاد و استخوان رانش شکست و پلاتین گذاشتن، ما کلیه دوندگی ها و دکتر بردن و پرستار گرفتن و هزینه های درمانشون از صفر تا صد رو پرداختیم،
  الان آیا چیزی بر عهده ما هست؟
  با توجه به اینکه احتمالا ایشون اهل شکایت و این چیزها نیست، اگه به عنوان کار فرما مقصر باشیم و بخوایم خودمون مبلغی به ایشون بدیم،حدودا چه مبلغی بپردازیم.
  ممنونم

 33. سلام …
  بنده تصادف کردم با یه خانومی و موتور برخورد میکنه با یه خانوم و ساقشون میشکنه … دکتر جراحی میکنه و جا میندازه و هیچگونه پلاتین نمیزاره میخواستم بدونم اگه ایشون بخواد شکایت کنه که داره کارای قانونی رو انجام میده دیگه این ساق پاشون ۴۸ میلیونه؟؟؟؟

 34. سلام من خانمی هستم سه ماه پیش تصادف کردم ساق پای چپم من از دوجا خردشده وپلاتین گذاشتن وشانه چپم مویه کرده ولگنم هم مویه کرده وپزشک به مدت سه ماه طول درمان دادن میخواستم بپرسم چقدر از بیمه به من تعلق میگیره ممنون میشم اگه پاسخگو باشید…

  1. سلام. توجه داشته باشید که طول درمان ربطی به میزان دیه نداره و ممکنه در میزان عدم النفع یا سایر خسارات تاثیر بذاره. در مورد دیه هم اینکه صرفا بگید پا،شانه و لگن شکسته کافی نیست.باید نامه پزشکی قانونی رو بگیرید تا مشخص بشه شکستگی از چه نوعی و چه ناحیه ای هست تا دیه محاسبه بشه.

   1. سلام وقت شما بخیر.
    اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد تصادفم:
    ۱.حارصه آرنج دست راست.۲.ساییدگی دامیه عمیق در ناحیه کتف سمت چپ.۳. ساییدگی دامیه عمیق در سمت چپ خلف قفسه سینه.۴. ساییدگی دامیه عمیق در قسمت ناحیه چپ کمر. ۵. ساییدگی دامیه عمیق در قسمت ناحیه راست کمر.۶. شکستگی قسمت انتهایی استخوان زند اعلی ساعد دست راست که تحت عمل جراحی و ادوات ارتوپدی قرار گرفته است ۷. شکستگی قسمت انتهایی( زائده استیلوئید) استخوان زند اسفل ساعد دست راست. مورد ۷ برام ابهام داره آیا دو درصد تعلق میگیره یا ۷ درصد؟ خواهش می کنم حداقل به صورت حدودی بگید چقدر دیه تعلق میگیره.

  2. سلام برای محاسبه دیه صرفا ذکر محل شکستگی کافی نیست و نیاز به نامه پزشکی قانونی برای محاسبه دقیق دیه هست

 35. سلام من تصادف کردم تو جواب پزشک قانونی اومده جرحت روی پا ،کبودی مچ پا،جراحت عمیق و سطحی در ساق پا و طبق نظر پزشک معالج شکستگی استخوان دو وسه پا مشهود است میشه بگید دیه من چند میشه

 36. سلام …. من تصادف شاخ به شاخ داشتم
  توی نامه پزشک قانونی به دادگاه نوشته
  کبودی و تورم انگشت چهارم دست راست
  شکستگی ابتدا انگشت چهارم دست راست
  شکستگی استخوان کف پایی دوم پای چپ
  تورم خلف پای چپ
  در ناحیه ی جراحت حارصه زانوی های راست و چپ

  1. سلام در صورت ذکر درصد مقادیر دیه می توان در کامنت پاسخگو بود در غیر این صورت برای محاسبه مقدار کامل دیه و دریافت نامه پزشکی قانونی با موسسه تماس بگیرید و تقاضای مشاوره تلفنی از همکاران را داشته باشید
   با آرزوی سلامتی برای شما

  1. سلام دیه شکستگی پا حدود 60 میلیون تومان است ولی برای محاسبه دقیق دیه نیاز به نامه پزشکی قانونی و نظر قاضی هست

 37. سلام.موتورسواربودم ماشین بهم زدک مچ باکف پاشکست ک مچ پامیل گذاشتن و۲تاانگشت پاپلاتین گذاشتن درصدمشخص نکردن گفتن تحت درمان طول درمان دارم..بنظرتون حدودی چنددرصدمیشه؟

  1. سلام مقدار دیه بایستی در نامه پزشکی قانونی اعلام شود و برای پلاتین هم قاضی ارش تعیین میکنه و به نظر قاضی بستگی داره نمی توان مقدار دیه را الان محاسبه کرد

 38. سلام وقت بخیر پنجشنبه هفته گذشته بهم ماشین زد و همون
  روز راننده همراه داداشش اومدن بالاسرم و ابراز همدردی کردن
  و روز بعدش هم با افسر اومدن و چیزی ک اتفاق افتاده بود رو نوشتن و گفت میخامبرم بیمه ومن امضا کردم،
  و هیچ شکایتی هم نکردم من
  حالا جریان چیه امکان داره با همون امضا کل حق و حقوق من رفته باشه
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام مقدار دیه بایستی در نامه پزشکی قانونی اعلام شود و برای پلاتین هم قاضی ارش تعیین میکنه و به نظر قاضی بستگی داره نمی توان مقدار دیه را الان محاسبه کرد

 39. سلام، خسته نباشید، من یک ماهه تصادف کردم، تشخیص پزشکی قانونی برام این موارد بوده:
  شکستگی استخوان های میخی شکل مچ پا و استخوان های کف پایی سوم و چهارم پای راست، سیاه شدگی خلف ران چپ، کبودی قدام ران چپ‌ و قدام ساق چپ و قدام ساق راست، تورم شدید همراه با سیاه شدگی مچ و روی پای راست
  میشه بهم بگین دیه ام چقدر میشه؟ و آیا تعدد دیه شاملش میشه یا نه؟

  1. سلام با آرزوی سلامتی برای شما دوست عزیز در صورت ذکر درصد مقادیر دیه می توانیم در کامنت پاسخگو باشیم در غیر این صورت برای محاسبه مقدار کامل دیه با موسسه تماس بگیرید و تقاضای مشاوره تلفنی از همکاران را داشته باشید

 40. سلام میخواستم دیه پسرم محاسبه کنیدبرج ۳تصادف کرد.
  ۱_خوردشدگی ثلث فوقانی استخوان بازو ۲_خوردشدگی ثلث فوقانی استخوان درشت نی ساق پاچپ ۳_شکستگی استخوان نازک نی ۴_پارگی رباط جانبی داخلی وصلیبی قدامی زانوی چپ نیازبه عمل جراحی دارد۵_شکستگی به میزان ۵۰درصدازتاج دندان قدامی دوم بالا سمت راست وسیاه شدگی ماباقی دندان ۶_شکستگی سی درصدازتاج دندان قدامی اول بالاسمت چپ ۷_سیاه شدگی دندان قدامی اول بالا سمت راست ۸_جراحت دامیه بازوی چپ وارنج دست چپ وساعدچپ وبازوی راست ۹_جراحت بخیه شده دامیه پلک فوقانی چشم چپ وروی بینی ولاله گوش چپ وراست ۱۰-حراحت عمقی متلاحمه بندانتهایی انگشتان سوم وچهارم دست چپ ۱۱_کبودی بسترناخن انگشتان سوم وچهارم دست چپ

  ادامه

 41. سلام تصادف کردم تشتک زانوراست ونازک نی شکست جراحی کردم وپزشک قانونی فقط همین دوتا رو نوشته و کبودی و جراحت سطحی چانه و پای چپ رو نزده وقت داده برا 25/11 چی کنم

 42. سلام پسرم تصادف کرده براباردوم دارم مینویسم جواب نمیدید..
  ۱_خوردشدگی ثلث فوقانی استخوان درشت نی ساق پای چپ تحت عمل جراحی قرارگرفته بدون عیب التیام یافته دیه مقدرداره وخوردشدگی استخوان نازک نی ساق پای چپ بدون عیب التیام یافته ودیه مقدرداره ۲_خوردشدگی ثلث فوقانی استخوان بازوی چپ که تحت عمل جراحی قرارگرفته بدون عیب التیام یافته ودیه مقدرداره ..
  ۳_جراحت دامیه بازوی چپ وارنج ودست چپ وساعدچپ وبازوی راست دیه مقدردارد.
  ۴_جراحت دامیه پلک فوقانی چشم چپ وروی بینی التیام یافته ولی اثربجاگذاشته که دیه مقدرداره ولاله گوش چپ وراست دیه مقدردارد.
  ۵_جراحت عمقی متلاحمه بندانگشتای سوم وچهارم دست چپ دیه مقدرداره .
  ۶_کبودی بسترناخن انگشتان سوم وچهارم دست چپ دیه مقدردارد.
  ۷_سیاه شدگی دندان قدامی اول بالای راست که دیه مقدردارد.
  ۸_شکستگی به میزان پنجاه درصدازتاج دندان قدامی دوم بالای راست وسیاه شدگی مابقی دندان مذکورکه دیه مقدردارد.
  ۹_شکستگی به میزان سی درصدازتاج دندان قدامی اول بالای چپ دیه مقدردارد.
  ۱۰_ارش پارگی رباط جانبی داخلی ورباط صلیبی قدامی زانوی چپ به میزان ده درصد ازدیه کامل تعیین گردد.

  ۱۱_پارگی منیسک داخلی زانوی چپ نیزداشته ارش به میزان دودرصد ازدیه کامل تعیین گردد‌.

  نامه اخرپزشک قانونی وختم درمان اعلام شده ..خواهشامحاسبه کنید‌

 43. خانم شعبانی واقای مرادی سلام چراجواب سوال بنده رو نمیدید…
  بعدازمن سوال کردن جوابشون دادیدولی سوال من بی پاسخ مونده

  1. سلام جناب ابراهیم جواب دادم خدمتتون در صورتی که درصد دیه ذکر شده باشه میتونیم براتون محاسبه کنیم در غیر این صورت با دفتر تماس بگیرید و با واریز هزینه مشاوره و ارسال نظریه پزشکی قانونی خواستار محاسبه مقدار دیه باشید

 44. سلام وقتتون بخیر یه سوال از خدمت اقای مرادی داشتم پدرم چند ماه پیش تصادف کردن از ناحیه زیر زانو و درشت نی و نازک نی پا دچار شکستگی شدن بعد از گذشت چندماه زیر زانو و نازک نی جوش خورده ولی درشت نی بازم نیاز به عمل داره و میخوان از استخوان لگن ایشون واسه ساق پاش بزنن ،میخاستم بدونم بااین عمل دوباره چقدر دیه به پدرم تعلق میگیره،ممنونم

 45. سلام پسرم تصادف کرده براباردوم دارم مینویسم جواب نمیدید..
  ۱_خوردشدگی ثلث فوقانی استخوان درشت نی ساق پای چپ تحت عمل جراحی قرارگرفته بدون عیب التیام یافته دیه مقدرداره وخوردشدگی استخوان نازک نی ساق پای چپ بدون عیب التیام یافته ودیه مقدرداره ۲_خوردشدگی ثلث فوقانی استخوان بازوی چپ که تحت عمل جراحی قرارگرفته بدون عیب التیام یافته ودیه مقدرداره ..
  ۳_جراحت دامیه بازوی چپ وارنج ودست چپ وساعدچپ وبازوی راست دیه مقدردارد.
  ۴_جراحت دامیه پلک فوقانی چشم چپ وروی بینی التیام یافته ولی اثربجاگذاشته که دیه مقدرداره ولاله گوش چپ وراست دیه مقدردارد.
  ۵_جراحت عمقی متلاحمه بندانگشتای سوم وچهارم دست چپ دیه مقدرداره .
  ۶_کبودی بسترناخن انگشتان سوم وچهارم دست چپ دیه مقدردارد.
  ۷_سیاه شدگی دندان قدامی اول بالای راست که دیه مقدردارد.
  ۸_شکستگی به میزان پنجاه درصدازتاج دندان قدامی دوم بالای راست وسیاه شدگی مابقی دندان مذکورکه دیه مقدردارد.
  ۹_شکستگی به میزان سی درصدازتاج دندان قدامی اول بالای چپ دیه مقدردارد.
  ۱۰_ارش پارگی رباط جانبی داخلی ورباط صلیبی قدامی زانوی چپ به میزان ده درصد ازدیه کامل تعیین گردد.

  ۱۱_پارگی منیسک داخلی زانوی چپ نیزداشته ارش به میزان دودرصد ازدیه کامل تعیین گردد‌.

  نامه اخرپزشک قانونی وختم درمان اعلام شده ..خواهشامحاسبه کنید‌

  پاسخ

  1. سلام همانطور که قبلا گفته شد در صورت ذکر درصد مقادیر دیه می توان در کامنت پاسخگو بود در غیر این صورت برای محاسبه مقدار کامل دیه با در دست داشتن نامه پزشکی قانونی با موسسه تماس بگیرید و تقاضای مشاوره تلفنی از همکاران را داشته باشید
   با آرزوی سلامتی برای شما

 46. سلام
  متاسفانه به علت سقوط کردن در یک جوب که در اون منطقه همه جوبها سرپوشیده هستند وفقط یک قسمت به طول 2 متر باز هست ، که اصلا در شب دیده نمیشه، پای زاستم از دقیقا زیر زانو (درشت نی و نازک نی) شکست و خود رانو هم ترک کم خورده و آسیب دیده . همچنین کتف راستم در رفته و بازوی راستم هم شکست.
  برای پا از پلاتین هم استفاده شده.
  همچنین مجبور شدم یک ماه و نیم مرخصی بدون حقوق بگیرم.
  خود شهرداری میگه محکوم میشه اگه شکایت کنم.
  بنظر شما جقدر میشه حدودا دیه من در صورت رای محکومیت شهرداری رو بگیرم چقدر میشه؟
  ممنون

  1. سلام برای دریافت دیه ابتدا باید پروسه شکایت را شروع کنید و بعد از طی دوره درمان و معاینه، پزشکی قانونی نظرش رو اعلام میکنه که بر اون اساس میشه دیه رو محاسبه کرد

 47. پدر من تصادف کرد فروردین ۱۴۰۰ ۱هفته تو ای سیو بود تا ۱ماه صحبت نمی‌کرد و چشم چپش بازنمیشد و کلا گیج منگ بود خونریزی مغزی کرده بود پای چپش ازسمت ران خوردشد پلاتین گذاشتن با ۱۲تا پین الان بعد ۱سال لنگ میزنه پاش دی ۱۴۰۰ بهش ۵۲میلیون دادن بنظرم خیلی کمه بایدچیکارکنیم

  1. ببخشید فروردین ۱۴۰۱ تصادف کردن پدرم ۱هفته توآی سیو بودن خونریزی سمت راست مغز داشتن تا ۱ماه صحبت نمیتونستن بکنن و چشم چپش بازنمیشد و گیج و منگ بود توانایی خواندن و نوشتن نداشت و هیچی نیمفهمید ران پای چپ خوردشد و پلاتین خورد و ۱۲تا پین داره الان پاش میلنگه ۶ماه استراحت پزشکی دادن الان ۵۲میلیون بهش دادن بایدچیکارکنیم اخه خیلی کم دادن با این اسیبا

 48. سلام وقتتون بخییر
  بنده تو استخر
  سور خوردم بازو دستم سمت راست دو تیکه شد
  پلاتین گذاشتم
  میخواستم بدونم چند درصد میشه دیه چقدر میشه

  1. سلام برای وجود پلاتین قاضی ارش تعیین میکنه و نرخ دیه با پلاتین بستگی به نظر قاضی خواهد داشت

 49. باسلام
  پای راستم درشت نی شکسته و پزشک قانونی ۱ماه ونیم بعد دوبار درخواست معالجه مجدد تعیین کرده
  آیا استراحت پزشکی ک درخواست شده شامل دیه میشود؟و برای گرفتن هزینه درمان و بیکار شدنم باید دوبارشیکایت تنظیم کنم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم باتشکر

  1. سلام بعد از طی شدن دوره درمان پزشکی قانونی نظر نهایی خود در رابطه با میزان دیه را اعلام می نماید و تا قبل از آن وقدار دیه قابل محاسبه نیست

 50. باسلام وخسته نباشید
  درموردشکستگی پا که پزشکی قانونی استراحت پزشکی مینویسه آیا دیه به استراحت پزشکی تعلق می‌گیرد یانه؟و اینکه چون پام شکسته و توان سرکار رفتن رو ندارم آیا جهت بیکارشدنم بجز دیه مبلغی بعنوان ضررکرد بیکاری تعلق میگیره یا باید جداگانه شکایت کرد اگه راهنمایی کنید ممنون میشم باتشکروخسته نباشد

  1. سلام.چیزی به عنوان دیه استراحت نداریم. موردی که می فرمایید بهش می گن عدم النفع که دادگاه ها خیلی سخت در موردش رای میدن.

 51. سلام وقت بخیر
  الان نزدیک به ۲۸روز از بالای داربست افتادم. و همون لحظه. پای راستم کبود شد.و بعد دو ساعت رفتم بیمارستان ولی متاسفانه پیمانکار زیاد پیگیری نکرد برای پا م الان بعداز ۹روز رفتم پزشک قانونی که متاسفانه پاشنه پا م شکسته شده و کبود شده والان پای راستم کچ گرفته شده
  ایا چند درصد دیه تعلق میشه

 52. سلام من بهمن ماه ۱۴٠۱ تصادف کردم با موتور مچ پام شکسته بودم یعنی خورد شده بود عمل شد با پلاتین وفیکساتور فیکس کرده بودن و زانوم هم ترک داش باید عمل میشد ولی خدارو شک دکتر بعد یه ماه گف زانوم جوش خورده و کشیدگی ارنج دست راستم و سرمم خورده بود به رینگ ماشین ولی چیزی نشده بود فقط در حد یه زخم
  میخواستم ببینم چن درصد میشه؟

  1. سلام برای محاسبه دیه نیاز به نامه پزشکی قانونی هست ضمنا برای پلاتین قاضی ارش تعیین می کند و میزان دیه مربوط به پلاتین بستگی به نظر قاضی دارد.

 53. سلام
  پسرم پارسال برج ۳تصادف کردیعنی ماشین زدش وبرج ۱۱دیه اشه واریزکردن ولی خیلی ازجراحات ثبت نشده بودن رفتیم پزشک قانونی گفت مستقیم ازبیمه نامه بیاریدکه مواردقیدبشه خلاصه رفتیم بیمه نامه دادوتمام جراحات قیدکردن ..
  تاالان که ۱۴۰۲هستیم مابه تفاوت واریزنشد..ایابه نرخ پارسال واریزمیشه یابه نرخ امسال
  باتشکر

 54. سلام وقت بخیر
  پزشکی قانونی این موارد رو برای من جز دیه رد کرده
  1-جراحت حارصه بند ابتدایی انگشت اول دست راست
  2-خراشیدگی حارصه سمت راست گردن
  3-اسیب بافت نرم زانوی چپ
  4- اسیب نسوج نرم بالای بینی
  صدمات اثر اصابت جسم سخت حدود روز اول معاینه اولیه در پزشکی قانونی حادث شده است
  معاینه مجدد دو ماه دیگر لازم است.

  نرخ دیه تعیین شده برای بنده حدودا چقدر میشود؟

  ممنون از شما

  1. سلام برای محاسبه دیه با شماره های 77678302-021 و 77606132-021 تماس بگیرید و نامه پزشکی قانونی رو برا مشاورین ما ارسال نمایید

 55. سلام من یه تصادف داشتم که راننده فرار کرده و شماره پلاک رو هم ندارم در این تصادف استخوان درشت نی پام کمی خرد شده و پلاتین خورده و استخوان ریز نی پام هم شکسته و پلاتین خورده خواستم ببینم چند درصد دیه به بنده تعلق میگیره

 56. سلام من یه تصادف در سال۱۴۰۱ داشتم که راننده فرار کرده و شماره پلاک رو هم ندارم در این تصادف استخوان درشت نی پام کمی خرد شده و پلاتین خورده و استخوان ریز نی پام هم شکسته و پلاتین خورده خواستم ببینم چند درصد دیه به بنده تعلق میگیره

 57. سلام من یه تصادف در سال۱۴۰۱ داشتم که راننده فرار کرده و شماره پلاک رو هم ندارم در این تصادف استخوان درشت نی پام کمی خرد شده و پلاتین خورده و استخوان ریز نی پام هم شکسته و پلاتین خورده خواستم ببینم چند درصد دیه به بنده تعلق میگیره
  و اینکه آیا دیه ی هر دو استخوان با هم حساب میشه یا اینکه جداگونه هست؟

 58. سلام ببخشید ام من پام داخل یه تصادف شکسته ران پا از سه جا که دکتر وقتی برای گراشتن پلاتین اقدام کرد گفت تیکه تیکه شده بوده که مثل پازل اونا رو کنار هم گذاشتم دیه حدودی چقدر هست ؟

  1. سلام خسته نباشید در نامه ی پزشکی قانونی بنده آمده است… شکستگی خرد شده انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق راست… شکستگی انتهای تحتانی استخوان نازک نی ساق راست…جراحت دامیه در ناحیه تحتانی ساق پای راست… سائیدگی حارصه در ناحیه فوقانی ساق راست… سائیدگی حارصه ساق چپ… دوعدد کبودی در بازوی چپ… دوعدد کبودی در زانوی چپ… دوعدد کبودی در ران راست. … کبودی در ساق چپ…میخواستم بدونم چه قدر دیه به من تعلق میگیره؟ باتشکر

   1. سلام. موارد شما زیاد هست و احتیاج به صرف وقت و محاسبه داره. به هرحال مواردی که گفتین رو دیه درصدی و ریالیش رو تو همین مقاله نوشتیم. اگه میخواستین مبالغ براتون محاسبه و جمع زده بشه با دفتر تماس بگیرید

 59. سلام وقتتون بخیر
  من پشت موتور بودم ی نفر بهم زد و پاشنه پام شمست و روی پام بخیه خرد و از برج ۸ سال پیش تا به الان خوب نشده و این فکر کنم سومین بار یا چهارمین باری هست که برام وقت پزشک قانونی میزارن
  میخواستم بپرسم برای سال ۱۴۰۲که هنوز الان هم پام خوب نشده دیش چقدر هستش
  و اینکه اگر خوب نشده باشه این سری هم مورد دیگه ای هست که باید تو پروندم درج بشه؟

  1. سلام. دیه با توجه به دیه سال محاسبه می شه. مثلا اگه پارسال براتون 10 درصد در نظر گرفته باشن که 60 ملیون بود امسال میشه 90.

 60. سلام خسته نباشید در نامه ی پزشکی قانونی بنده آمده است… شکستگی خرد شده انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق راست… شکستگی انتهای تحتانی استخوان نازک نی ساق راست…جراحت دامیه در ناحیه تحتانی ساق پای راست… سائیدگی حارصه در ناحیه فوقانی ساق راست… سائیدگی حارصه ساق چپ… دوعدد کبودی در بازوی چپ… دوعدد کبودی در زانوی چپ… دوعدد کبودی در ران راست. … کبودی در ساق چپ…میخواستم بدونم چه قدر دیه به من تعلق میگیره؟ با سلام خسته نباشید در نامه ی پزشکی قانونی بنده آمده است… شکستگی خرد شده انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق راست… شکستگی انتهای تحتانی استخوان نازک نی ساق راست…جراحت دامیه در ناحیه تحتانی ساق پای راست… سائیدگی حارصه در ناحیه فوقانی ساق راست… سائیدگی حارصه ساق چپ… دوعدد کبودی در بازوی چپ… دوعدد کبودی در زانوی چپ… دوعدد کبودی در ران راست. … کبودی در ساق چپ…میخواستم بدونم چه قدر دیه به من تعلق میگیره؟ با تشکر

  1. سلام. موارد شما زیاد هست و احتیاج به صرف وقت و محاسبه داره. به هرحال مواردی که گفتین رو دیه درصدی و ریالیش رو تو همین مقاله نوشتیم. اگه میخواستین مبالغ براتون محاسبه و جمع زده بشه با دفتر تماس بگیرید

 61. سلام وقت بخیر این نتیجه پزشک قانونی و دادگاه من درسال ۱۴۰۰تصادف کردم وپرونده من درسال۱۴۰۲برج ۲بسته شده است نظریه دادگاه به این شرح است .یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت خردشدگی استخوان ران، ،دونیم درصد دیه کامل بابت جراحی ،یک درصد دیه کامل بابت آسیب مفصل،یک درصد دیه کامل بابت عفونت،دوازده ‌سه دهم درصد از دیه کامل بابت نقص عضو ناشی از محدودیت حرکتی .تازه این جواب برام اومده میخواستم اگه‌ زحمتی نیست چه مبلغی میشه

 62. سلام یه درگیری برام پیش اومد طرف استخوان پاشنه پاش شکسته تو برگه پزشک قانونی هم همینو نوشته تقریبا دیه شکستگی استخوان پاشنه پا چقد میشه؟

 63. سلام خسته نباشید
  تصادف باماشین مقصر طرف بوده و در برگهی پزشک قانونی این طور نوشته است
  در اثر اصابت جسم سخت بستری صدمات به شرح زیر اعلام می‌گردد، 1 کبودی ساق پا راست زانوی چپ 2 جراحت حارصه زانوی چپ و راست 3 کبودی شانه چپ و سمت چپ قدام قفسه سینه 4 پارگی ناکامل منیسک داخلی زانوی راست 5 کبود شدگی استخوانی استخوان درشت نی پا راست 6تورم شدید زانوی راست
  میشه بفرمائید هزینش چقدر میشه
  با تشکر فراوان

 64. سلام من پارسال حادثه حین کار برام پیش امد برج یازده برام ۸ درصد دیه بریدن ولی پرداخت نکردن هفته پیش ابلاغیه امد که برم شماره کارت بدم الان دیه من ب نرخ پارسال واریز میشه یا امسال

 65. سلام وقتتون بخیر
  ببخشید در نامه پزشک قانونی پدرم این موارد ذکر شده
  ۱خردشدگی قسمت فوقانی وتحتانی استخوان درشت نی ساق پا راست معیوب التيام يافته است
  ٢شكستگي تنه استخوان نازك ني ساق پاي راست بدون عيب التيام يافته است
  ٣به دليل محدوديت حركتي دراندام هاي تحتاني راست دچار نقص عضوي شده كه ارش ان به ميزان پنج درصد ديه كامل انسان تعيين ميگردد.

  چه مقدار ديه به ايشون تعلق ميگيره ؟ممنونم

 66. آرتروز زانو به عنوان یک بیماری التهابی مزمن، اغلب با درد، سفتی و کاهش حرکت در زانو همراه است. درمان آرتروز زانو به دو دسته درمان‌های غیر دارویی و درمان‌های دارویی تقسیم می‌شود.

 67. سلام ، برادرم در یک تصادف عابر بوده هر دو استخوان هر دو پاش یعنی چهار استخوان درشت و نازک نی شکسته ، درشت نی رو داخل استخوان پلاتین گذاشتن و الان برای هر استخوان چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل نوشته شده ، میخاستم بدونم بنظرتون ایا این درصد رو کم نزدن؟؟!! و یک سوال دیگه ؛ برادرم در اسفند ۱۴۰۱تصادف کرده و حکم همین چند روز پیش در ۳۱ تیر ۱۴۰۲ اومد میخاستم بدونم الان دیه بر حسب سال ۱۴۰۱ محاسبه میشه یا سال۱۴۰۲؟؟!!!! ، لطفا جواب منو بدید به جایی دسترسی ندارم که بپرسم اینارو ممنون میشم از لطفتون.

  1. سلام وقت بخیر
   میتوانید نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض بزنید و نکته دیگه این که برای پلاتین جدا از درصد پزشکی قانونی قاضی ارش تعیین میکنه
   در مورد سوال دوم هم مبلغ دیه به نرخ روز و امسال محاسبه می شه

 68. سلام من تو تصادف استخون درشت نی پام خورد خاک شیر شد
  توی برگه قانونی نوشته جراحت عمیق (موضعه)که منجر به خوردشدگی ساق پا شده است
  و چندتا (حارصه) و ساییدگی روی صورت و دست و پام
  ممنون میشم بگید دیه این مواد چقدر میشه. داخل استخون پام الان نیل گذاشتن

  1. سلام. اینجوری و با چندتا و نقل قول ما نمی تونیم دیه محاسبه کنیم. ولی به رحال دیه موضحه اگه منطورتون هست از موضعه، 5 درصد دیه کامل میشه که امسال معادل 45 ملیون تومان خواهد بود ولی چون در پا بوده و هر پا دارای نصف دیه کامل هست دیه این جراحت برای شما 5 درصد از 50 درصد دیه کامل میشه که در سال 1402 میشه 22 ملیون و 500. دیه حارصه هم بستگی داره به اینکه در چه ناحیه ای باشه ولی به طور عمومی 5 هزارم دیه کامل هست که میشه 4 ملیون و نیم؛ بازم باید نگاه کنید ببینید اون جراحات حارصه توی چه عضو یا اندامی اتفاق افتاده؛ چون مثلا دیه حارصه در صورت دو برابر این مبلغ یعنی 1 صدم دیه کامل (9 ملیون تومان) میشه.

 69. سلام خسته نباشید
  من تصادف کردم نی درشت پا سمت راستم شکست ۳۰سانت پلاتین گذاشتن میخواستم عرش بادیه پاچقدر میشه
  تاریخ تصادفم.۲۳/۷/۱۴۰۱
  تا۱۴۰۲/۳/۲۰

   1. سلام‌خسته نباشید جناب ۳ تا از استخوان های روی پام‌ ۳و ۴و ۵ شکسته که دوتاش با پین خورده وبعد از جراحی دچار هماتون و عفونت شد که یکم‌از پوستم هم از بین رفت که بعد از عمل ساکشن گرافت انجام شد میخواستم بدونم چند درصد دیه تعلق میگیره بم ایا به هماتون وعمل گرافت هم دیه تعلق میگیره ممنون دارمیشم جواب بدید

    1. سلام بله
     میزان دقیق صدمه مشخص نیست و با نظریه پزشکی قانونی قابل محاسبه است دیه هم بعد از طی شدن طول درمان در نظر گرفته شده مشخص میشه در رابطه با پین هم قاضی ارش تعیین میکنه که میزان دیه پین بستگی به نظر ایشون داره

 70. سلام من سلام من بر اثر تصادف ساق پام از دوجا شکسته ب طور خرد شدگی پلاتین نصب کردن برام و لاله گوشم ۵ بخیه وگیج گاه سرم ۱۴ بخیه ب نظر شما چقدر دیه برام تعیین میشه؟
  ا

 71. سلام من در اثر حوادث کار افتادم پاشنه پام شکست
  و برام میزان ارش خردشدگی استخوان پاشنه پا راست ۱۲% دیه کامل انسان ومیزان ارش خردشدگی استخوان قاپی مچ پای راست ۱۰٪ از دیه کامل انسان ومیزان ارشی تورم حرکتی باقیمانده مچ پای راست ۱/۹٪ از دیه کامل انسان میخواستم ببینم چقدر میزان دیه.

  1. سلام
   ارش خردشدگی استخوان پاشنه پا راست ۱۲% معادل 108میلیون تومان
   ارش خردشدگی استخوان قاپی مچ پای راست ۱۰٪ معادل 90 میلیون تومان
   ارش تورم حرکتی باقیمانده مچ پای راست ۱/۹٪ معادل 17 میلیون و 100 هزار تومان
   مجموعا 215 میلیون و صد هزار تومان

 72. سلام‌خسته نباشید جناب ۳ تا از استخوان های روی پام‌ ۳و ۴و ۵ شکسته که دوتاش با پین خورده وبعد از جراحی دچار هماتون و عفونت شد که یکم‌از پوستم هم از بین رفت که بعد از عمل ساکشن گرافت انجام شد میخواستم بدونم چند درصد دیه تعلق میگیره بم ایا به هماتون وعمل گرافت هم دیه تعلق میگیره ممنون دارمیشم جواب بدید

 73. عرض سلام و خدا قوت جناب من دقیق دکتر نوشته متاتارس چهارم وپنجم پین گذاشته و متاتارس سوم خودش جوش خورده وهماتون شدید که باعث پیوند پوست شده و محدودیت حرکتی تو مچ پا هم داره میشه لطف کنید حدودا بهم بگید خیلی ممنون دارتونم

 74. سلام.پسر ۸ساله من تاریخ اسفند۱۴۰۱ بصورت عابر ماشینی با او برخورد و بعد پزشک قانونی نوشته.۱-تورم خلف دست چپ به میزان ۰/۲ ٪ دیه کامل انسان ۲-شکستگی در ثلث فوقانی استخوان ران راست که تحت عمل جراحی قرار گرفته مطلوب التیام یافته و دارای دیه ی مقدر است.۳-شکستگی در ثلث تحتانی استخوان درشت نی و استخوان نازک نی ساق چپ مطلوب التیام یافته
  حال سوال بنده این جمع دیه چقدر و ایا دیه ۴۰۱ محاسبه میشه یا ۱۴۰۲
  کمال تشکر از شما استادان دارم

  1. سلام.دیه با قیمت یوم الادا پرداخت میشه یعنی 1402 به بعد تا هر وقت که پرداخت بشه. برای محاسبه مجموع دیه با همکاران ما تماس بگیرید.

 75. سلام وقت بخیر ببخشیدپسرم ۴۰روزه با موتور تصادف کرده نمیخام دیه بگیرم و پزشک قانونی برم از مچ پا تا زانو شکافته شده و پلاتین گذاشتن بعد زخم شدید هم داره چون کشیده شده روی زمین خاستم بدونم دیه ش تقریبی چقدر میشه که دوستانه لااقل نصف دیه رو بگیرم برای درمان و شکایتم رو پس بگیرم تشکر

  1. سلام.اگه قصد حل دوستانه مسئله رو دارید به جای پزشکی قانونی برید پیش یه پزشک مختصص معتمد، ایشون میزان جراحات رو به طور دقیق مشخص کنه بعد از ما سوال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست تعدیل نفقه فرزند

درخواست تعدیل نفقه فرزند

در هنگام طلاق والدین با توافق طرفین یا به حکم قانون حضانت فرزند با یکی از والدین خواهد بود. دادگاه در این مرحله برای طفل

خرید و فروش حواله خودرو

خرید و فروش حواله خودرو

این روزها یکی از راه های سرمایه‌گذاری، خرید خودرو از طریق ثبت‌ نام و قرعه کشی است.  شخصی که در قرعه‌کشی‌ خودرو برنده می‌شود، با

حقوق صاحبان علامت تجاری

حقوق صاحبان علامت تجاری

علامت تجاری، که بسیاری آن را با عنوان برند می‌شناسند برای دارندگان خود حقوق بسیاری ایجاد می‌کند. در کشور ما نیز علی رغم گذشت شانزده

Select Language
تماس با ما