دیه شکستگی پا 1400  

دیه علاوه بر مجازات ، جنبه مالی نیز دارد .در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یاجنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر میشود. در این مقاله به موضوع دیه شکستگی پا 1400 پرداخته شده است .

قانون و نرخ دیه 1400

مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی :”جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد ، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود.”

در سال 1400 دیه کامل نفس در ماه های غیر حرام 480 میلیون تومان می باشد که دیه اعضاء به نسبتی از این مبلغ تعیین می شود. بطور کلی دیه بر اساس میزان آسیب محاسبه شده و دیه کبودی 1400 و یا دیه شکستگی پا 1400 و جراحت و سایر آسیب ها متفاوت است .

دیه شکستگی پا 1400

نحوه محاسبه و میزان دیه شکستگی پا 1400

طبق بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی :

“دیه شکستن استخوان هر عضو اعم از دیه شکستگی پا 1400 و یا دست و…  یک پنجم دیه آن عضو است…”

چنانچه شکستگی بدون عیب و نقص بهبود یابد طبق ماده 568 قانون مجازات اسلامی چهار بیست و پنجم دیه آن عضو خواهد بود که مبلغی معادل 38400000 (16 درصد دیه عضو) می شود .

و طبق ماده 563 همان قانون :

“…هردو عضو از اعضای زوج ، دیه کامل دارد…”

لذا دیه شکستگی پا 1400 با وجود عیب و نقص مبلغ 48000000 تومان می باشد.

دیه شکستگی پا 1400 در ماه های حرام و غیر حرام

مطابق ماده ی 560 قانون مجازات اسلامی :

“دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.”

لذا مقدار دیه شکستگی پا 1400 برای هردو یکسان می باشد.

و مطابق ماده 557 قانون مجازات اسلامی :

“تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.”

دیه شکستگی پا 1400 در ماه حرام و غیرحرام برابر است.

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت

مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی :”مهلت پرداخت دیه ، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه ، ظرف یکسال قمری .

ب – در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری .

ج- در خطای محض ، ظرف سه سال قمری .”

نحوه پرداخت دیه

مستندا ” به تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری :

“مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست .”

و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :

“کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه شکستگی پا 1400 ،…..مشمول این قانون خواهند بود.”

آیا دیه را از ماتزک می توان وصول کرد؟

مطابق ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری :

” هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم ًله مطابق مقررات مربوط ، دیه را از ماترک محکوم ٌعلیه استیفاء می کند.”

معیار قیمت دیه چه زمانی است؟

مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی :

“در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد ، معیار ، قیمت زمان پرداخت است ، مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.”

و مطابق ماده 491 قانون فوق الذکر :” در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ، لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه ظر ف یکسال از حین تراضی پرداخت می گردد.

و مستند به ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:” بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات های بدنی حسب مورد مکلف اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت نمایند…”

دیه شکستگی پا 1400

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

یکی از مسایل مهمی که در جرایم با موضوع صدمات بدنی و دیه شکستگی پا 1400 مورد بحث قرار می گیرد وجود یا عدم وجاهت قانونی دریافت خسارت مازاد بر دیه است .

صرفنظر از دیدگاه ها و آراء مختلف در این زمینه می توان گفت از باب قاعده تسبیب و لاضرر و قانون مسیولیت مدنی و قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که قانونگذار به صراحت در بند الف ماده 1 قانون مزبور هزینه معالجه را نام برده است بر گرفتن خسارت از جمله هزینه درمان ، از کارافتادگی و…اصرار نمود.

مشاورین حقوقی ایران لا

در صورتی که قصد شکایت برای اخذ دیه دارید و خواهان تنظیم دادخواست یا شکواییه هستید می توانید با تماس با گروه حقوقی ایران لا درخواست مشاوره داشته باشید .

همچنین وکلای ما با سابقه ی هدایت پرونده هایی به طرفیت شخص خاطی ، بیمه و صندوق خسارات بدنی آماده همکاری در پرونده ی شما هستند.

 

تماس با ما