دریافت خسارت افت قیمت ماشین

در تصادفات رانندگی یکی از نگرانی های زیاندیده دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه می باشد. در قانون، دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه پیش بینی نگردیده است و جزو خسارتهای غیرمستقیم می باشد که شرکتهای بیمه در عمل تعهدی به جبران آن ندارند. خسارت افت قیمت ماشین در تصادف از چند طریق قابل مطالبه است که در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد.

دریافت خسارت افت قیمت ماشین از مقصر حادثه

باتوجه به اینکه دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه ممکن نیست. زیاندیده باید برای دریافت خسارت افت قیمت ماشین از مقصر حادثه اقامه دعوا نماید. اگر مقصر با سازش و توافق پرداخت ننماید، زیاندیده می تواند از باب قاعده اتلاف و مسولیت مدنی اقامه دعوا نماید و در مرجع قضایی خسارت افت قیمت ماشین را مطالبه نماید.

 

 

چه مواردی را میتوان افت قیمت ماشین حساب نمود؟

در تصادفات رانندگی معمولا تعهد بیمه صرفا تعهدی برای جبران خسارت است و خسارت غیرمستقیم که همان فابیرک بودن و رنگ نداشتن قطعات است از بین می رود و از جانب بیمه 100% جبران نمی گردد.

 در عرف رنگ شدگی، تعویض قطعات اصلی، افتادگی اتاق، بهم خوردن نظم قطعات و … ازجمله مواردی است که در فروش ماشین تاثیر مستقیم دارد و موجب افت قیمت ماشین می گردد، تعیین تمام این موارد با کارشناس می باشد.

مرجع مطالبه خسارت افت قیمت ماشین از مقصر حادثه

مطالبه خسارت افت ماشین دعوایی حقوقی است، باتوجه به میزان خسارت ممکن است در شورای حل اختلاف یا به طور مستقیم در دادگاه اقامه گردد.

 

دریافت خسارت افت قیمت ماشین

مطالبه خسارت افت قیمت ماشین از شورای حل اختلاف

مطابق قوانین مطالبه خسارت افت قیمت ماشین از شورای حل اختلاف ممکن است. درصورتی که میزان خسارت وارد شده زیر 20 میلیون باشد در شورای حل اختلاف قابل مطالبه از مقصر حادثه می باشد. زیاندیده با در دست داشتن مدارک مورد نیاز می تواند اقامه دعوا نماید. مرجع صالح شورای حل اختلاف می باشد.

مطالبه خسارت افت ماشین از دادگاه

در مواردی که میزان خسارت افت ماشین بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، زیاندیده میتواند خسارت افت قیمت ماشین در تصادف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در صورت اثبات رابطه سببیت مقصر را به پرداخت افت ماشین محکوم می کند.

مدارک مورد نیاز برای مطالبه افت ماشین از مقصر حادثه؟

1. کروکی صحنه تصادف (درصورت نداشتن کروکی گزارش پلیس).
2. مدارک زیاندیده و ماشین وی.
3. مدارک مقصر حادثه.
4. نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی در مواردی که زیاندیده برای بخشی از خسارت قبلا به بیمه مراجعه کرده است.

موارد اشاره شده تمام مدارک مورد نیاز مطالبه افت قیمت ماشین از مقصر حادثه می باشد.

 

ارجاع خسارت افت قیمت ماشین به کارشناس یا ارزیاب خسارت

شورای حل اختلاف یا دادگاه صالح میتواند برای تعیین دقیق مقدار خسارت و افت ماشین اقدام نماید و با ارجاع بررسی خسارت افت قیمت ماشین به کارشناس یا ارزیاب خسارت که از بیمه مرکزی مجوز فعالیت دارد بخواهد، فرد به طور مستقل هم می تواند برای ارجاع خسارت افت قیمت ماشین به کارشناس یا ارزیاب خسارت اقدام نماید.

 

دریافت خسارت افت قیمت ماشین

 

ارجاع خسارت افت قیمت ماشین به داوری

درصورت توافق، زیاندیده و مقصر حادثه می توانند برای تعیین میزان خسارت اختلاف خورد را بطور مستقل یا از طرف دادگاه با داوری خاتمه دهند. اگر توافقی باشد طرفین میتوانند هرکدام داور اختصاصی خود را تعیین نمایند. اگر از طرف دادگاه باشد دادگاه داوران توسط دادگاه تعیین می شوند. پس ارجاع خسارت افت قیمت ماشین به داوری ممکن است.

ضمن ارزوی سلامتی و تندرستی برای شما همراهان گرامی امیدورایم تمام امورات حمل و نقل و تردد شما با نهایت سلامتی و آرامش انجام بگیرد و به دور از هرگونه تصادف باشد، درصورت بروز هرگونه خسارات مالی به خودرو شما برای مطالبه خسارت افت قیمت ماشین از مقصر حادثه میتوانید با کارشناسان متخصص ایران لا در این زمینه صحبت نمایید و همچنین در صورت هرگونه خسارت جرحی میتوانید از متخصصین تیم ما نیز مشاوره بگیرید.

 

تماس با ما