اعتراض به پیش قسط مهریه

 ممکن است زوج توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را نداشته باشد که در این صورت باید دادخواست اعتراض به پیش قسط مهریه را تقدیم دادگاه کند. در مقاله حاضر به چیستی و چگونگی این اعتراض می پردازیم. هنگامی که زوج (شوهر) توانایی پرداخت مهریه را ندارد، دادخواستی به دادگاه تقدیم می کند که در رویه […]