مشاوره مالیات بر حقوق

مشاوره مالیات بر حقوق

همانطور که می دانیم یکی از منابع مهم درامد دولت ها مالیات است . تقریبا تمامی مشاغل مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند . حال آنکه برای محاسبه مالیات نیاز به تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهیم داشت و در صورتی که اظهارنامه و صورت های مالی در ابتدا به درستی تنظیم نشده باشند گاها باعث ضرر و زیان و تحمل جریمه های سنگین مالیاتی برای افراد خواهد بود . از این رو وجود وکیل و مشاور حقوقی در دعاوی مالیاتی و تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی امریست قابل توجه که در این مقاله به ضرورت وجود وکیل و مشاور مالیاتی در زمینه مشاوره مالیات بر حقوق پرداخته شده است .

مشاوره مالیات بر حقوق

ماده 83 مالیات بر حقوق و درآمد

درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق )مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي( و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و ياغير مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون. همواره می توانید با مشاوره تلفنی مالیات بر حقوق از جزئیات این مسئله مطلع شوید.

تبصره درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق

الف) مسکن با اثاثيه معادل 52 درصد و بدون اثاثيه 52 درصد حقوق و مزاياي نقدي )به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع مادة 19 اين قانون( در ماه پس از وضع وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر ميشود.
ب) اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 92 درصد و بدون راننده معادل 2 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ) به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع مادة 19 اين قانون( در ماه پس از کسر وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر ميشود.
ج) ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کنندة حقوق.

قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق

حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني که معمولاًبصورت مستمر و اقساط ماهيانه انجام مي شود، از طرف ادارات امور مالياتي، کارفرمايان و مؤد يان مالياتي سؤالاتي مطرح شده است، لذا موارد زير را يادآور مي گردد:

  1. کسر حق بيمه هاي درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل و حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر شخص حقوق بگيري به استثناي بيمه هاي عمر و پس انداز که قابل کسر نمي باشد از درآمد حقوق بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر، که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهيانه صورت مي پذيرد، توسط کارفرمايان ذيربط فاقد اشکال قانوني است و آنها مي توانند با ضميمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختي در احتساب درآمد مشمول ماليات حقوق، کسور ياد شده را منظور نمايند.
  2. کارفرمايان بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مي توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده و کارفرمايان بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر ايراني نيزمي توانند با کسر کل سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قيد ميزان آن در فهرست هاي حقوق، تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط ماليات متعلق را محاسبه نمايند.
  3. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق براي حقوق بگيران خود با مؤسسات بيمه ايراني اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر و بيمه هاي درماني تکميلي نموده و ماهيانه سهم حق بيمه مربوط به حقوق بگير را از حقوق وي کسر و به مؤسسات بيمه پردا خت نمايند، در اين صورت نيز مجاز هستند ضمن درج ميزان حق بيمه پرداختي سهم حقوق بگير در فهرست هاي حقوقي تسليمي به اداره امور مالياتي مربوط و ضميمه نمودن گواهي مؤسسه بيمه به آن، نسبت به کسر حق بيمه پرداختي از درآمد حقوق آنان اقدام نمايند.
  4. مرجع اقدام در خصوص کسر هزينه هاي درماني و مراقبت و توانبخشي معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج، پرداختي توسط حقوق بگيران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالياتي محل دريافت ماليات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگيران مي توانند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه نسخ اصلي گواهي و اسناد و مدارک تأييد شده مربوط به هزينه هاي مذکور در يک سال مالياتي از اداره امور مالياتي ذيربط درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 973 را بنمايند.
  5. کسر هزينه هاي مقرر در ماده 973 در خصوص مؤديان فصل ماليات بر درآمد مشاغل و ساير منايع مالياتي که ماليات آنان به صورت سالانه محاسبه مي شود به عهده اداره امور مالياتي محل تسليم اظهارنامه منبع مالياتي مربوط خواهد بود، که دراين صورت متقاضيان مي توانند اسناد و مدارک مربوط به هزينه هاي مورد بحث را پس از پايان سال انجام هزينه تحويل اداره امور مالياتي موصوف نمايند.

مشاوره مالیات بر حقوق

قانون معافیت مالیاتی بر حقوق

بنابه حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ،مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانونی مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و سایر معافیت های مزبور تا 42000000 ریال (چهل و دو میلیون ریال) به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق محاسبه می گردد.

 تسلیم الکترونیکی لیست حقوق کارکنان

به منظور تسهیل در دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، سازمان امور مالیاتی اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق نموده است.

در این سیستم اطلاعات پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مرتبط بر آن به شکل فایل الکترونیکی از مودی دریافت و در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ذخیره می گردد. به همین منظور مودی می تواند با ورود اطلاعات در نرم افزاری که توسط سازمان امور مالیاتی ارایه می شود فایل الکترونیکی مورد نظر را تولید و به واحد امور مالیاتی ارایه نماید و یا با استفاده از سیستم های نرم افزاری موجود خود، اقدام به تهیه فایل الکترونیکی با قالب مورد نظر سازمان نماید.

ثبت نام الکترونیک و تغییر در شرکت

مشمولین ثبت نام مشاغل و اشخاص حقوقی مکلفند هر نوع تغییری در شرکت اعم از انحلال، ادغام، تلفیق و… را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. موارد مذکور از طریق دبیرخانه سازمان در حوزه قضایی مربوطه بر حسب موارد قانونی صورت می پزیرد.
 کلییه اشخاصی که قبلا در ثبت نام در سیستم مالیاتی را انجام داده اند و شماره 12 رقمی را در یافت نموده اند نیاز به ثبت نام بصورت سالانه ندارند و با همان شماره قدیمی به کار خود ادامه می دهند. الیته ممکن است این افراد به برگه های قطعی مربوط به مالیات خود اعتراض داشته باشند که بدین منظور باید فرآیند اعتراض به مالیات قطعی را طی کنند.

مشاوره مالیات بر حقوق

وکیل و مشاور حقوقی در دعاوی مالیاتی

ضرورت وجود وکیل و مشاور حقوقی در دعاوی مالیاتی به این دلیل است که در پرونده های مالیاتی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه افراد میگردد . همچنین وکیل می تواند با بررسی دقیق صورت های مالی پرداخت مالیات را به حداقل برساند .در این رابطه با ارائه به موقع اظهارنامه و مشاوره از وکیل دعاوی مالیاتی می توان از بخشودگی های مالیاتی بهره مند شد.

گروه مشاورین حقوقی ایران لا

با توجه به توضیحات فوق و الزام به پرداخت مالیات در تمامی مشاغل پیشنهاد ما به شما این است که قبل از تنظیم اظهار نامه و تسلیم آن حتما با یک وکیل و مشاور حقوقی در زمینه مالیاتی مشورت نمایید . گروه حقوقی ایران لا با گردآوری مجموعه ای از بهترین و زبده ترین وکلا و وکلای مالیاتی در تمامی زمینه های حقوقی بصورت تخصصی در کنار شماست . همواره می توانید از طریق تماس با ما درخواست مشاوره حضوری و تلفنی داشته باشید و از راهنمایی های این مجموعه برخوردار شوید .

درخواست مشاوره حقوقی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست تعدیل نفقه فرزند

درخواست تعدیل نفقه فرزند

در هنگام طلاق والدین با توافق طرفین یا به حکم قانون حضانت فرزند با یکی از والدین خواهد بود. دادگاه در این مرحله برای طفل

خرید و فروش حواله خودرو

خرید و فروش حواله خودرو

این روزها یکی از راه های سرمایه‌گذاری، خرید خودرو از طریق ثبت‌ نام و قرعه کشی است.  شخصی که در قرعه‌کشی‌ خودرو برنده می‌شود، با

حقوق صاحبان علامت تجاری

حقوق صاحبان علامت تجاری

علامت تجاری، که بسیاری آن را با عنوان برند می‌شناسند برای دارندگان خود حقوق بسیاری ایجاد می‌کند. در کشور ما نیز علی رغم گذشت شانزده

Select Language
تماس با ما