دیه کبودی صورت در سال 1400

 دیه یک نوع خسارت مالی است که در شرع و قانون برای جنایت غیر عمدی یا جنایات عمدی که امکان قصاص در آنها وجود ندارد در نظر گرفته شده است.در سال 1400 دیه کامل نفس در ماه های غیر حرام  480 ملیون تومان اعلام شده که دیه سایر اعضا نیز طبق قانون به نسبتی از این مبلغ تعیین می شود. در این مقاله راجع به دیه کبودی صورت در سال 1400 میزان و نحوه ی محاسبه ی آن توضیحاتی ارائه خواهد شد.

نحوه ی محاسبه و میزان دیه کبودی صورت در سال 1400

طبق ماده 714 قانون مجازات راجع اسلامی:
« دیه کبود شدن صورت سه هزارم دیه کامل است»

بر این اساس دیه کبودی صورت در سال 1400 سه هزارم 480 ملیون تومان، معادل 1440000 (یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان) خواهد بود.

بر اساس تبصره 1 ماده فوق تفاوتی میان کبود شدن قسمتی کوچک یا کل عضو وجود ندارد و مساحت کبودی در دیه تاثیری ندارد.

دیه کبودی صورت در سال 1400 برای زن و مرد و در ماه حرام و غیر حرام

ماده ی 560 قانون مجازات اسلامی اذعان داشته است: « دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.» از این عبارت می توان نتیجه گرفت که در مورد کبودی صورت فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و این مبلغ چه برای مرد و چه برای زن یک ملیون و چهارصد و چهل هزار تومان است.

طبق ماده 557 قانون مجازات اسلامی «تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.» این عبارت بدین معناست که به جز دیه قتل سایر دیات که شامل دیه صورت نیز می شود مشمول حکم افزایش دیه در ماه حرام یا در مکان های خاص ( مثل مسجدالحرام) نیست. و به طور خلاصه دیه کبودی صورت در ماه حرام و غیر حرام برابر است.

 

دیه کبودی صورت در سال 1400

میزان دیه سرخی و سیاهی صورت در سال 1400

 طبق ماده 714 قانون مجازات اسلامی و سایر موادی که پیش تر بدان اشاره شد احکام زیر در مورد سرخی و سیاهی صورت جاری است:

  1. دیه سیاهی صورت دو برابر دیه کبودی است یعنی شش هزارم دیه کامل.
  2. دیه سرخی صورت نصف دیه کبودی است یعنی یک و نیم هزارم دیه کامل.
  3. به دلایلی که فوقاً اشاره شد تفاوتی بین زن و مرد و ماه حرام و غیر حرام در میزان دیه سرخی و سیاهی صورت نیز وجود ندارد.

 از آنجا که دیه کبودی صورت در سال 1400 یک ملیون و چهارصد و چهل هزار تومان است؛ دیه سیاهی صورت دو برابر آن یعنی 2880000 (دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان و دیه سرخی صورت نصف آن یعنی 720000 (هفتصد و بیست هزار) تومان می باشد؛ چه برای مرد و چه برای زن، چه در ماه حرام و چه در ماه غیر حرام.

شایان ذکر است که طبق بند ب ماده فوق الذکر دیه سرخی، کبودی و سیاهی سایر اعضای غیر از صورت نصف دیه تعیین شده برای صورت است. در نتیجه دیه سرخی اعضای بدن در سال 1400، 360000 (سیصد و شصت هزار تومان)، دیه کبودی اعضای بدن 720000 (هفتصد و بیست هزار تومان) و دیه سیاهی اعضای بدن 1400000 (یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان) محاسبه خواهد شد.

دیه کبودی چشم در سال 1400

احکام دیه کبودی صورت عیناً در مورد دیه کبودی چشم (دور چشم) صادق است. به طوریکه به طور خلاصه می توان گفت دیه کبودی چشم در سال 1400 سه هزارم دیه کامل معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان خواهد بود و فرقی نیز بین زن و مرد و ماه حرام و غیر حرام وجود ندارد. لازم به ذکر است دیه دور چشم در مورد سرخی و سیاهی نیز با بقیه صورت یکسان است؛ به طوریکه دیه سیاهی دور چشم دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان و دیه سرخی دور چشم 720 هزارتومان است. 

مشاورین حقوقی ایران لا

در صورتی که قصد شکایت برای اخذ دیه و شکایت بخاطر فحاشی و خواهان تنظیم دادخواست یا شکوائیه هستید می توانید با تماس با گروه حقوقی ایرانلا درخواست مشاوره داشته باشید. همچنین وکلای ما با سابقه ی هدایت پرونده هایی به طرفیت شخص خاطی، بیمه و صندوق خسارات بدنی آماده همکاری در پرونده ی شما هستند.

 

تماس با ما