عدم رعایت پخ 45 درجه و ضمانت اجرای حقوقی آن

ضمانت اجرای حقوقی عدم رعایت پخ 45 درجه توسعه شهرسازی و شکل جدید آن به مرور باعث تغییر در ضوابط آن و پیچیدگی های بیشتری شده است، برای مثال اگر درگذشته با چند مفهوم ساده مثل نحوه تشخیص مالکیت بر سرتیر و دیوار مشترک و نهایتا ممنوعیت مشرفیت به داخل خانه دیگری مواجه بودیم، امروز […]