فسخ قولنامه دستی خودرو

فسخ قولنامه دستی خودرو

خرید و فروش خودرو ابتدا از طریق قولنامه انجام می شود در برخی موارد پس از جاری نمودن قولنامه خودرو یکی از طرفین یا هر دو از انجام معامله صورت گرفته پشیمان شده و تصمیم به فسخ قولنامه خواهند گرفت. برای فسخ قولنامه دستی خودرو موارد قانونی وجود دارد که در صورت عدم رعایت این قوانین ممکن است دچار ضرر و زیان گردید. از این رو گروه مشاورین حقوقی ایرانلا در این نوشتار به توضیح موارد قانونی فسخ قولنامه دستی خودرو پرداخته شده است.

خیارات مندرج در مبایعه نامه

در مبایعه نامه و یا همان قولنامه خودرو مانند تمامی قرارداد ها موارد قانونی همچون مورد معامله، طرفین معامله، ارزش مورد معامله، شرایط پرداخت، چگونگی فسخ و … ذکر می گردد. علاوه بر این موضوعات جهت فسخ قولنامه دستی خودرو باید اختیارات زیر برای طرفین پیش بینی گردد که از آن ها با نام خیارات یاد می گردد. خیارات معامله عبارتند از:

 • خیار غبن
 • خیار مجلس
 • خیار شرط
 • خیار عیب
 • خیار تدلیس
 • خیار تاخیر
 • خیار اختیار رویت و تخلف از وصف
 • خیار تعذر تسلیم

فسخ قولنامه دستی خودرو

خیار غبن

در صورتی که معامله برای یکی از طرفین ضرر و زیان به همراه داشته باشد و یا با قیمتی نامتعارف صورت گرفته باشد و شخص زیان دیده پس از معامله متوجه این موضوع شود، خیار غبن این اختیار را به شخص می دهد که اقدام به فسخ معامله نماید.

خیار مجلس

در صورتی که یکی از طرفین ار انجام معامله پشیمان شود یا موفق به تامین هزینه معامله نشود می تواند با استفاده از خیار مجلس در همان محل انجام معامله اقدام به فسخ مبایعه نامه نماید.

خیار عیب

چنانچه خودرو دارای عیب و ایراد باشد خریدار می تواند با استفاده از خیار عیب معامله را فسخ و شکایت از فروشنده خودرو معیوب را مطرح نماید.

خیار شرط

اگر طرفین معامله برای فسخ معامله در زمان انجام معامله به هر دلیلی شرطی در نظر گرفته باشند خیار شرط وجود دارد.

خیار اختیار رویت و تخلف از وصف

در صورتی که فروشنده در هنگام خرید خودرو تعاریف دروغین از خودرو عرضه کند و پس از معامله خریدار متوجه عیب خودرو شود می تواند با توجه به این شرط اقدام به فسخ قولنامه دستی خودرو نماید.

خیار تدلیس

در صورتی ک یکی از دو طرف معامله در انجام معامله اقدام به فریب در معامله خودرو نماید با استفاده از خیار تدلیس می توان معامله را فسخ نمود.

خیار تاخیر

چنانچه خریدار نتواند در مدت زمان در نظر گرفته شده مبلغ معامله را پرداخت نماید و یا در واریز مبلغ تاخیر داشته باشد می توان با استناد به خیار تاخیر معامله را فسخ نمود.

خیار تعذر تسلیم

در صورتی که فروشنده خودرویی را بفروشد و خودرو برای تحویل به خریدار حاضر نباشد با تکیه بر خیار تعذر تسلیم می توان معامله را فسخ نمود.

فسخ قولنامه دستی خودرو

تا چه زمان بصورت قانونی می توان اقدام به فسخ قولنامه دستی خودرو نمود؟

یکی از موارد قابل توجه و مهم در قولنامه دستی خودرو تعیین مدت زمان فسخ برای طرفین می باشد. چنانچه زمانی برای فسخ در نظر نگرفته باشند نمی توانند به صورت قانونی اقدام به فسخ قولنامه دستی خودرو نمایند . در همین رابطه ماده 401 قانون مدنی اذعان می دارد : اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. این ماده به این معناست که مشخص ننمودن زمان برای فسخ معامله موجب باطل شدن قرارداد خواهد گردید.

فسخ معامله خودرو تا ۲۴ ساعت

همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از موارد مورد توجه در فسخ قولنامه دستی خودرو ذکر مهلت فسخ و داشتن حق فسخ است که همان خیار شرط می باشد. با توافق طرفین مهلت فسخ خودرو می تواند 24 ساعت تا 72 ساعت در نظر گرفته شود. بر اساس خیار شرط طرفین تا مهلت تعیین شده حق فسخ خواهند داشت. با در نظر گرفتن حق فسخ هزینه و خسارت فسخ نیز در نظر گرفت می شود از این رو در این مورد بایستی بسیار دقت نمود تا متحمل ضرر و زیان نگردید.

مدت زمان خیارات برای فسخ

برخی از خیاراتی که در قرارداد ذکر می شوند دارای مدت زمان خاصی هستند که بعد از گذشت زمان مورد نظر دیگر نمی توان با استنادبه آن ها معامله را فسخ نمود ولی برخی دیگر از این خیارات از نظر زمانی محدودیت ندارند و شخصی که حق فسخ دارد می تواند با توجه به این خیارات اقدام به فسخ قولنامه دستی خودرو نماید.

خیارات با مهلت محدود

برای مثال خیار عیب مهلت محدودی دارد یعنی خریدار بایستی ماشین را بصورت کلی چک نماید تا اگر عیب و ایرادی متوجه ماشین بود مطلع گردد و با استناد به عیب و ایراد خودرو معامله را فسخ نماید. به صورت کلی خیارات فوری به شرح زیر می باشند:

 • خیار عیب
 • خیار غبن
 • خیار تدلیس
 • خیار رویت
 • خیار تخلف از وصف
 • خیار مجلس(فقط تا پایان معامله مهلت دارد)
 • خیار شرط

خیاراتی که دارای مدت زمان نیستند:

 • خیار تبعض صفقه
 • خیار تاخیر در پرداخت

چگونگی فسخ معامله خودرو

جهت فسخ قولنامه دستی خودرو، تصمیم با هر یک از طرفین که باشد ایشان بایستی با مراجعه به دفاتر قضایی اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ معامله تنظیم نمایند و سپس دادخواست فسخ را تنظیم و تایید نمایند. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به دادگاه حقوقی وقت رسیدگی صادر شده و طی رای توسط قانونگذار معامله فسخ می گردد.رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در مراجع قانونی خواهد بود.

فسخ معامله خودرو پس از انتقال سند

فسخ معامله خودرو با توجه به خیارات توضیح داده شده پس از انتقال سند نیز امکان پذیر است. چنانچه موارد زیر پیش آنده باشد با تکیه بر این دلایل می توان حتی پس از انتقال سند نیز معامله را فسخ نمود. بدیهی است خیارات شرط،تاخیر،تخلف از شرط،تدلیس، غبن و عیب بایستی در قرارداد ذکر و مشخص شده باشند تا بتوان با استناد به این موارد معامله خودرو را پس از انتقال سند نیز فسخ نمود. در ضمن در صورتی که فروشنده اقدام به انتقال سند ننماید خریدار می توان با اقدام به شکایت از فروشنده خودرو به دلیل سند نزدن نماید.

چنانچه خیارات در قرارداد ذکر نشده باشد نمی توان فسخ قولنامه دستی خودرو و فسخ معامله پس از انتقال سند را خواستار بود.

فسخ قولنامه دستی خودرو

مراحل فسخ معامله خودرو

برای فسخ قولنامه دستی خودرو به صورت قانونی باید مراحل زیر از سمت شخصی که قصد فسخ دارد صورت بگیرد:

 1. مراجعه هر یک از طرفین که قصد فسخ دارد به دفتر خدمات قضایی
 2. تنظیم و ارسال اظهارنامه از سمت خواهان مبنی بر فسخ معامله
 3. ذکر علت فسخ و ضمیمه نمودن مدارک
 4. مراجعه مجدد به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست تایید فسخ
 5. پس از ثبت دادخواست مرجع قضایی رای بر تایید یا رد دادخواست صادر می نماید
 6. در صورتی که رای تایید شده معامله فسخ و در صورت رد درخواست فسخ خواهان می تواند ظرف مدت 20 روز از رای صادره تجدید نظر خواهی نماید.

ضرر و زیان فسخ معامله خودرو

ضرر و زیان حق فسخ قولنامه دستی خودرو با توافق طرفین صورت می گیرد تا چنانچه یکی از طرفین بدون دلیل قانونی اقدام به فسخ نمود ضرری متوجه طرف مقابل معامله نشود. به صورت کلی بایستی حق فسخ و ضرر و زیان توافقا در قولنامه ذکر شود تا طرفین پس از فسخ و اثبات وارد شدن ضرر و زیان بتوانند این هزینه را از طرف مقابل دریافت نمایند. پس نرخ ثابتی جهت حق فسخ وجود نداشته و طرفین با توافق کتبی مبلغی برای این امر در نظر می گیرند.

مشاورین حقوقی ایرانلا

نظر به ظرافت های خاص دعاوی در رابطه با خرید و فروش خودرو، شرکت های سازنده یا وارد کننده خودرو پیشنهاد می گردد قبل از طرح دعوا حتما با وکیل متخصص در دعاوی علیه شرکت های خودرویی مشورت نموده و حتی الامکان در طرح دعوا از وکیل دادگستری کمک بگیرید.

فراموش نکنید که رابطه شما با شرکت یا نمایندگی عرضه خودرو صرفا بر مبنای قرارداد نیست و در این مورد از حقوق قانونی و حمایتی برخوردار هستید که حتی اگر در قراردادتان پیش بینی نشده باشد می توانید از آن حقوق بهره مند گردید، دفتر حقوقی گروه وکلای قلم داد با باور به این نکته که حقوق  مصرف کنندگان خودرو مورد تضییع قرار گرفته است همواره در حمایت از آسیب دیدگان این صنعت تلاش داشته است با کمترین هزینه ممکن در کنار شهروندان قرار گرفته و برای احقاق حقوق ایشان تلاش نماید، چنانچه تمایل به بهره مندی از تجربیات وکلای این مجموعه در تشکیل پرونده شکایت از خودرو ساز  شکایت از فروشنده خودرو توقیفی ،شرایط اقاله قرارداد، رفع توقیف از وثیقه کیفری، فسخ قولنامه دستس خودرو، مراحل رفع توقیف از حساب بانکی،توقیف حساب توسط پلیس فتا،تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه، وصیت نامه معتبر و انواع آنو یامشاوره جهت تنظیم صلح نامه خودرو ، خرید حواله خودرو از سراسر کشور می باشید می توانید با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره حقوقی

نظرات کاربران

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چک الکترونیکی چیست؟

چک الکترونیکی چیست؟

چک الکترونیکی چیست؟ یکی از اسناد تجاری معتبر در سراسر جهان می باشد. افراد طی معامله و خرید و فروش با یکدیگر مبالغ مورد نظر

Select Language
تماس با ما