اخذ مجوز کارگزاری گمرک سال 1402

اخذ مجوز کارگزاری گمرک سال 1402

برای اخذ مجوز کارگزاری گمرک سال 1401 بایستی پس از بررسی شرایط و کسب اطلاعات در مورد نحوه برگزاری آزمون و منابع آن در آزمون کارگزاری سال 1402 شرکت نمود. در این مقاله در رابطه با چگونگی اخذ پروانه کارگزاری اطلاعاتی ارائه شده است.

اطلاعيه راهنماى ثبت نام کارگزاری گمرک سال 1401

اين دستورالعمل در اجراى بخش دهم قانون امور گمرکی و آيين نامه اجرايى آن به منظور تبيين شرايط و ساز و كار لازم جهت استاندارد سازى فر آيند برگزارى آزمون كاركزاران گمركى و ايجاد هماهنگى بين واحدهاى ستادى ذيمدخل در فرآيند صدور و تمديد يروانه كا رگزارى گمرك و جهت شفافيت و اطلاع رسانى به كليه متقاضيان داراى شرايط مندرج در اين شيوهنامه به شرح زير تهيه و تنظيم كرديده است.

اهداف

اطلاع رسانى به كليه متقاضيان داراى شرايط مندرج در اين شيوه نامه در راستاى تبيين فر آيند اجرايى ضابطه مند نمودن و شفافيت در برگزارى آزمون كارگزاری گمرك و صدور مجوز با ايجاد وحدت رويه در بين واحدهاى ذيمدخل سازمان.

‎كارگزار گمركى در گمرك

كارگزاران گمركى (حق العملكاران) افرادى هستند كه مطابق قانون امور گمركى و آئين نامه اجرايى آن به وكالت و نيابت از صاحب كالا تشريفات گمركى و ترخيص كالا از گمرک رابر عهده مى كيرند. بر اين اساس به شخصى كه تشريفات گمركى كالا متعلق به اشخاص ديكر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد اطلاق مى شود. (مستفاد از ماده ‎118‏ قانون امور گمركى)

اخذ مجوز کارگزاری گمرک سال 1402

 آزمون كارگزارى گمرك

آزمونى سراسرى است كه در اجراى يند (ج) ماده ‎14١‏ آيين نامه اجرايى قانون امور گمركى بر حسب اعلام نياز گمرك جمهورى اسلامى ايران و توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مى شود.

 كارت مجوز كارگزارى:

براى يذيرفته شدگان آزمون (به عنوان يذيرفته شدگان اوليه) و يس از تاييد نهایى كليه استعلامات مرتبط كه در سند حاضر كه به آن اشاره خواهد شد از طرف گمرك جمهورى اسلامى ايران و به امضاى رييس كل گمرك ايران پروانه كارگزارى گمرك در قالب كارت مجوز صادر خواهد شد. (استعلام صرفاً براى متقاضيانى است كه در آزمون سازمان سنجش آموزش كشور يذيرقته شده اند.)

نقش و وظايف واحدهاى متولى

سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان برگزار كننده آزمون كارگزارى:

سازمان سنجش آموزش كشور كليه امور مرتبط كه شامل فراخوان براى ثبت نام, اعلام شرايط شركت در آزمون طراحى سوالات آزمون انتشار دقترچه آزمون و برگزارى آزمون تا اعلام نتايج اوليه به داوطلبان را بر عهده دارد.

اخذ مجوز کارگزاری گمرک سال 1402

دستور العمل اجرابى صدور مجوز

كميته نظارت بر صدور مجوز كارگزارى گمرك كميته اى است كه وظيفه هدايت و نظارت و برنامه ريزى برگزارى آزمون كارگزاران گمرکی اجراى شيوه نامه حاضر تا زمان صدور مجوز كارگزارى گمرک را بر عهده دارد. اعضاى اين كميته متشكل از ريبس كل گمرک, معاون توسعه مديريت و منابع، معاون حقوقى و نظارت، معاون برنامه ريزى و امور بين الملل، معاون امو گمرکی، مديركل دفتر مركزى حراست، مديركل دفتر بازرسى و مديريت عملكرد, مديركل مركزآموزش تحقيقات و ظرفييت سازى و مديركل دفتر فناورى اطلاعات و امنيت فضاى مجازى مى باشد كه در ادامه وظايف هر يك از واحدهاى تابعه آنان تشريح مى شود.

معاونت توسعه مدیريت و منابع

تعامل، همكارى و تفاهم با سازمان سنجش آموزش كشور در انجام امور مربوط به آزمون كارگزارى گمرک را به عهده دارد. ضمناً بررسى و انطباق شرايط احراز پذيرقته شدگان آزمون از طريق :

 1. استعلامات سوء يبشينه از قوه قضاييه
 2. عدم تخلف گمرکی از مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرک ايران و دفتر بازرسى و مديريت عملكرد
 3. مدرك تحصيلى از وزارت علوم تحقيقات و فناورى
 4. يايان خدمت از فراجا (فرماندهى انتظامى ج.1..)
 5. عدم اشتغال به كار در سازمان هاى دولتى از سازمان ادارى و استخدامى
 6. سن افراد متقاضى كه در زمان ثبت نام در آزمون میبايست حداقل 58 سال سن را دارا باشند

از سازمان ثبت احوال كشور قابل انجام خواهد بود.

معاونت حقوقى و نظارت

مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته ذيل معاونت حقوقى و نظارت، وظيفه بررسى و اعلام نتيجه استعلام بررسى عدم تخلف گمرکی (عدم سابقه تخلف و قاجاق يذيرفته شدگان) به معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك ايران را دارد. دفتر حقوقى معاونت يادشده نيز بررسى و تطبيق قرارداد با سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص برگزارى آزمون کارگزاری گمرک با قوانين و مقررات مربوطه را نيز برعهده دارد.

معاونت برنامه ريزى و امور يبن الملل

مركز آموزش، تحقيقات و ظرفيت سازى ذيل اين معاونت وظيفه هماهنگى با سازمان سنجش آموزش كشور براى امور مربوط به آزمون كارگزارى گمرک را دارد. دفتر فناورى اطلاعات و امنيت فضاى مجازى نيز كليه امور مربوط به تبادل الكترونيكى اطلاعات با سامانه صدور مجوزهاى كسب و كار وزارت امور اقتصادى و دارايى را عهده دار خواهد بود.

اخذ مجوز کارگزاری گمرک سال 1402

معاونت امور گمرکی

ثبت و ضبط يرونده يذيرفته شدگان نهايى در آزمون کارگزاری گمرک سال 1401 به عنوان کارگزاران يذيرفته شده را عهده دار مى باشد.

 دفتر مركزى حراست و امور انتظامى

انجام استعلام نهابى متقاضيان از مراجع ذیربط والنهايه صدور كارت مجوز کارگزاری گمرک براى يذيرفته شدگان نهايى را بر عهده دارد.

دفتر بازرسى و مديريت عملكرد

رسیدگی و پاسخگويى به شكايات احتمالى ثبت شده متقاضيان در سامانه صدور مجوزهاى كسب و كار وزارت امور اقتصادى و دارايى در تمامى مراحل و همچنين بررسى و اعلام تخلف يا عدم تخلف و سوابق تخلفات و قاچاق, عهده دار مى باشد. (انواع شكايات احتمالى متقاضيان عبارت است از: نحوه برگزارى آزمون کارگزاری گمرک ، سوالات آزمون و نتيجه آزمون كه مربوط به سازمان سنجش بوده و همچنین پاسخ استعلامات و مقررات مربوطه مربوط به گمرک ايران مى باشد.)

استعلام شرايط احرازى متقاضيان توسط گمرك ايران

يس از اعلام يذيرفته شدگان اوليه آزمون کارگزاری گمرک توسط سازمان سنجش آموزش كشور معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك نسبت به انجام استعلامات يذيرفته شدگان اوليه به شرح ذيل اقدام خواهد نمود.

 • ‎ استعلام سوءبيشينه أز قوه قضایيه
 • استعلام عدم تخلف كمركى از مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته و دفتر بازرسى و مديريت عملكرد گمرك ايران
 • استعلام مدرک تحصيلى از وزارت علوم, تحقيقات و فناورى
 • استعلام وضعيت يايان خدمت يا معافيت خدمت از فراجا (فرماندهى انتظامى ج..1.)
 • استعلام عدم اشتغال به كار در سازمان هاى دولتى از سازمان ادارى و استخدامى
 • استعلام حراست از مرجع مربوطه
 • استعلام حداقل سن بيست و ينج سال تمام براى متقاضيان در روز شروع ثبتنام آزمون (18:1/:8/11)

 صدور كارت مجوز كا رگزارى

‏پس از قبولى متقاضيان در آزمون كارگزارى گمرک و تاييد استعلامات و شرايط احرازى موجود در بندهاى ‎5-١‏ و 5-17 سند حاضرء پروانه کارگزاری گمرکی در قالب كارت مجوز کارگزاری كه حاوى اطلاعات نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملى، كدينگ گمرك و تاريخ صدور گواهى خواهد بود توسط دفتر مركزى حراست و امور انتظامى گمرك به صورت الكترونيكى صادر و به يذيرفته شدگان نهايى اعطا خواهد شد.

تبصره : مدت اعتبار پروانه كارگزارى ذو سال است كه حداقل يك ماه قبل از انقضاى اعتبار و با درخواست كارگزار با رعايت مفاد تبصره 0 ماده ‎14١‏ 1.ق.ا.كك. و ارائه كواهى سازمان امور مالياتى كشور مبنى بر عدم بدهى مالياتى، اخذ گواهى عدم سوءپيشينه (از مراجع قانونى و ذیربط)، عدم تخلف و يا قاچاق گمركى به گواهى دبيرخانه كميسيون موضوع ماده 179 و طى گذراندن دوره هاى آموزشى در مواردى كه گمرك ايران آشنايى با روش هاى جديد ترخيص را ضرورى توسط دفتر بازرسى و مديريت عملكرد تمديد خواهد شد.

‏عدم پذيرش متقاضى

در يكى از حالات ذيل عدم پذيرش متقاضيان براى صدور مجوز كارگزارى گمرک رخ خواهد داد:

_عدم كسب حد نصاب قبولى متقاضيان در آزمون كارگزارى سازمان سنجش آموزش كشور (حداقل قبولى در آزمون كسب هفتاد درصد ‎)

‏_عدم دارا بودن شرايط احرازى قبولشدكان در آزمون كاركزارى سازمان سنجش آموزش كشور (شرايط ذكر شده در بندهاى ‎5-١‏ و 5-7 سند حاضر). لازم به ذكر است صرفاً قبولى متقاضيان در آزمون كا ركزارى سازمان سنجش آموزش كشور ملاك عمل براى تاييد نهایى و صدور مجوز كا رگزارى نبوده و متقاضى مجوز كارگزارى مى بايست يس از قبولى در آزمون شرايط احرازى اعلام شده در سند حاضر را نيز دارا باشد.

اخذ مجوز کارگزاری گمرک سال 1402

‎ثبت اعتراض توسط متقاضى در سامانه صدور مجوزهاى كسب و كار

‏جنانجه شركت كنندگان از نحوه برگزارى آزمون مجوز کارگزاری گمرک نتيجه اوليه آزمون اعلام نتيجه نهايى متقاضيان پس از انجام استعلامات مربوطه و ساير موارد مرتبط با مجوز كا رگزارى اعتراض داشته باشند مى توانند يس از تاريخ اعلام نتايج حداكثر ظرف مدت 10‏ روز درخواست خود را در سامانه صدور مجوزهاى كسب وكار وزارت اقتصادى و دارایى ثبت پیگيرى و نتيجه آن را از طريق همان سامانه دريافت نمايند.

‏ارسال‏ سيستمى درخواست بررسى به دفتر بازرسى سازمان

كليه درخواست هاى ثبت شده در سامانه صدور مجوزهاى كسب و كار و مجوز کارگزاری گمرک با همكارى دفتر فناورى اطلاعات و امنيت فضاى مجازى به دفتر بازرسى و مديريت عملكرد كمرك جهت بررسى ارسال خواهد شد.

‎بررسى و اعلام نتيجه بررسى درخواست ها توسط دفتر بازرسى و مديريت عملكرد در سامانه صدور مجوزهاى كسب و كار

دفتر بازرسى و مديريت عملكرد سازمان ظرف مدت 30‏ روز به درخواست هاى ثبت شده برای مجوز کارگزاری گمرک را به صورت سيستمى (أرسال نتيجه به سامانه صدور مجوزهاى كسب و كار) ياسخ خواهد داد.

‏حذف متقاضى از فر آيند صدور مجوز كارگزارى گمرک

چنانچه درخواست هاى ثبت شده توسط دفتر بازرسى و مديريت عملكرد مورد پذيرش واقع نشود و از نظر دقتر مذكور درخواست هاى ثبت شده متقاضى وارد نباشد, لذا متقاضى از فرآيند صدور مجوز كا رگزارى گمرک حذف و مجوز كارگزارى برأى فرد مورد نظر صادر نخواهد شد.

ایرانلا:  

میتواند به شما مخاطبان گرامی در زمینه اخذ مجوز سردفتری اسناد رسمی،تخلفات قاچاق کالا و ارز، اخذ مجوز دفاتر ساتا، اخذ مجوز و تأسیس پلیس +10( و مدارک مورد نیاز آن) و دیگر مجوز های دفاتر الکترونیکی و ترخیص کالا خدمات حقوقی ارائه نماید و اگر شما وقت کافی برای اخذ مجوز های مذکور را ندارید می توانید این امر را به ایرانلا بسپارید , چرا که  ایرانلا با توجه به سابقه های موفقی که در این امور دارد میتواند در زمان کمتری و به راحتی شما را به هدفتان برساند.

درخواست مشاوره حقوقی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرائیه مستقیم چک

اجرائیه مستقیم چک 

چک یکی از اسناد تجاری معتبر در سراسر جهان می باشد. افراد طی معامله و خرید و فروش با یکدیگر مبالغ مورد نظر را از

Select Language
تماس با ما