دیه کبودی صورت در سال 1400

 دیه یک نوع خسارت مالی است که در شرع و قانون برای جنایت غیر عمدی یا جنایات عمدی که امکان قصاص در آنها وجود ندارد در نظر گرفته شده است.در سال 1400 دیه کامل نفس در ماه های غیر حرام  480 ملیون تومان اعلام شده که دیه سایر اعضا نیز طبق قانون به نسبتی از […]