ادامه مطلب

صحنه سازی تصادفات و کلاهبرداری از بیمه

تصادفات ساختگی و سوء استفاده از بیمه نامه امروزه امری رایج و سالانه نزدیک به 2 هزار میلیارد از پرداخت های شرکت های بیمه صرف پرداخت تصادفات ساختگی می شود. این امر در قانون مجازات و قانون بیمه تخلف و جرم انگاری شده است و صحنه سازی تصادفات و کلاهبرداری از بیمه ها متاسفانه امری […]

ادامه مطلب

برابری دیه زن و مرد در قانون جدید

برابری دیه زن و مرد در قانون یکی از مباحث چالشی در میان روشنفکران ایرانی می باشد. مطابق قانون مجازات دیه زن و مرد برابر نیست. مطابق ماده 550 دیه قتل زن نصف دیه زن می باشد. اما مطابق تبصره ماده 550 مابه التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی […]

ادامه مطلب

شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

ممکن است فرد در تصادفات رانندگی آسیب بدنی دیده و به دلایلی از جمله فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،(متواری شدن)، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، […]

ادامه مطلب

دریافت خسارت افت قیمت ماشین

در تصادفات رانندگی یکی از نگرانی های زیاندیده دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه می باشد. در قانون، دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه پیش بینی نگردیده است و جزو خسارتهای غیرمستقیم می باشد که شرکتهای بیمه در عمل تعهدی به جبران آن ندارند. خسارت افت قیمت ماشین در تصادف از چند طریق […]

 

تماس با ما