شکایت از کارفرما بابت حقوق و مزایا

کارفرما مطابق توافق یا قرارداد تنظیمی باید حقوق و مزایای کارمند خود را بپردازد. در صورتی که قراردادی تنظیم نشده باشد کارفرما موظف است حداقل های قانون کار را به کارمند بپردازد. شکایت از کارفرما بابت حقوق و مزایا ممکن است ناشی از توافق کتبی و یا غیرکتبی باشد. شکایت از کارفرما معمولا از طریق […]