مقالات

محمدجواد شکراللهی

جرم تغییر کاربری اراضی

جرم تغییر کاربری اراضی

از آن جا که حفاظت از محیط زیست تاثیر مستقیمی بر حیات بشر دارد همواره در کشور های مختلف قوانین متعددی برای حفاظت از محیط

درخواست پابند الکترونیک

شرایط دریافت پابند الکترونیک

قانون گذاران در جوامع گوناگون اهداف متعددی را از اعمال مجازات دنبال می کنند. گاهی قانون گذار با توجه به ویژگی های شخصیتی متهم، اوضاع

Select Language
تماس با ما