مالیات خانه های خالی 1400

با توجه به اصلاحات موادی از قانون مالیات های مستقیم در سال 1399تکالیفی برای اشخاص چه حقیقی و حقوقی در ماده 54 قانون مالیات های مکرر ایجاد شد . در مقاله حاضرمالیات خانه های خالی 1400 و موارد معافیت از مالیات توضیح داده شده است . همچنین لازم است برای ثبت نام در سامانه ملی […]