ابطال رای موات

در سال ۱۳۵۸ با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین هایی که قبل از آن تاریخ سابقه احیا و آبادانی نداشته اند به حکم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از مالکین یا متصرفین آنها سلب مالکیت صورت گرفت و سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شود و در نوشتار […]